Alteco Medical AB:s företrädesemission övertecknad

Den 13 oktober 2016 avslutades teckningstiden i Alteco Medical AB:s (”Alteco”) företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,6 miljoner kronor inklusive teckningsåtagare, motsvarande en teckningsgrad om cirka 125 procent. Utifrån ovan tilldelas garantitecknare inga aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 10 918 400 aktier och Alteco tillförs därmed cirka 15,5 MSEK efter emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,9 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att sändas ut idag, den 18 oktober 2016.

VD Håkan Petersson kommenterar
- Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla som tecknat i nyemissionen. Det är mycket roligt att se att intresset i Alteco är stort. Genom emissionslikviden kommer vi att kunna slutföra vår multicenterstudie samt genomföra utökade marknadsaktiviteter som ska leda till ökad penetration på europeiska marknader. Nu kan vi fortsätta arbetet mot att bli världsledande inom livräddande behandling av sepsis.

Tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 20,6 MSEK (inklusive teckningsåtagande och exklusive garantiåtagande). 10 291 066 aktier (cirka 94 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 18 oktober 2016. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen och minskningen av aktiekapitalet är registrerat hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Alteco att uppgå till 27 296 000 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 8 188 800 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske första halvan av november 2016.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till Alteco Medical i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission, telefon: 040-615 14 10, e-post: info@sedermera.se.

För ytterligare information om Alteco Medical, vänligen kontakta:
Håkan Petersson, VD, telefon 0706 - 320 043.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016.

Alteco Medical AB (org.nr. 556625-0840) - Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. 

Prenumerera

Dokument & länkar