Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Tolv månader (2017-01-01 till 2017-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 579 518 SEK (4 663 843).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 832 926EK (-9 039 243).
 • I resultatet ingår en engångsnedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbete om -2 393 000 SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,47 SEK (-0,33).
 • Soliditeten uppgick till 91 % (92 %).

Fjärde kvartalet (2017-10-01 till 2017-12-31)

 • Nettoomsättning uppgick till 941 371 SEK (1 072 567).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 045 376 SEK (-3 048 758).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,11).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 27 296 000 aktier per 2017-12-31.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Med ”Alteco” avses Alteco Medical AB med organisationsnummer 556625-0840.

Informationskalender

Delårsrapport Q1                              2018-04-25

Årsstämma                                       2018-05-15

Väsentliga händelser under 2017

Första kvartalet

 •  Bolaget tecknar avtal med Markomed Ltd. om distribution av Alteco® LPS Adsorber i länderna Kroatien, Bosnien-Herzegovina och Slovenien.
 •  Bolaget tecknar avtal med sammanlagt sex sjukhus i Tyskland inom projektet Clinical ICU Project där varje sjukhus kommer att behandla minst fem patienter med Alteco®LPS Adsorber. 
 •  Bolaget tecknar avtal med Neurotechs Ltda om distribution av Alteco® LPS Adsorber i Brasilien. 

Andra kvartalet

 •  Bolaget tecknar avtal med ytterligare 7 sjukhus i Tyskland inom projektet Clinical ICU Project. Totalt har 13 sjukhus tecknat avtal med Alteco. Målsättningen är som tidigare meddelats att teckna avtal med minst 20 kliniker i Tyskland under 2017.
 •  Bolaget breddar målgruppen för sina behandlingar och avbryter multicenterstudien ASSET i Skandinavien.
 •  Styrelseledamot i Alteco Medical föremål för utredning i Italien.

Tredje kvartalet

 •  Styrelsen meddelar beslut om att, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission som vid fullt tecknande tillför bolaget 18,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsförbindelser och garantiförbindelser motsvarar 100 % av emissionsvolymen.
 •  Bolaget kallar till extra bolagsstämma den 27 november kl 10:00 med anledning av styrelsens beslut om företrädesemission.

Fjärde kvartalet

 •  Bolaget lämnar kommuniké från extra bolagsstämma där beslut tagits om att genomföra en nyemission om totalt 18 197 332 kr.
 •  Bolaget meddelar att beslut tagits om att genomföra en valideringsstudie och tecknar Letter of Intent med Cormed Medizintechnik GmbH & Co. KG
 •  Nyemissionen tecknades till cirka 13,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 72 procent. Cirka 5,1 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av den totala emissionsvolymen, tilldelas därmed garantiåtagare. 

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Bolagets omsättning för år 2017 uppgick till 4 579 518 SEK(4 663 843). Omsättningen, beräknat i antal produkter, ökade med ca 7 %. Bruttovinstmarginalen för 2016 uppgick till 60 % (61 %).

Försäljningskostnaderna för helåret uppgick till -7 660 882 SEK (-6 912 615), en ökning med 11 procent. Främsta anledningen till ökningen är högre personalkostnader som en följd av beslutade investeringar i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Administrationskostnaderna uppgick till -4 043 236 SEK (-4 056 875).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -3 998 317 SEK (-823 273).

Resultatet efter finansiella poster för helåret 2017 uppgick till - 12 832 926 SEK (-9 039 243). I beloppet ingår engångsnedskrivning om -2 393 000 SEK avseende balanserade utgifter för utvecklingsarbete för bolagets avbrutna multicenterstudie.

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 31 december 2017 till 3 174 108 SEK och bestod av balanserade utvecklingskostnader, patent och varumärken.

Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 22 703 791 SEK och bestod främst av fordran för tecknat ej inbetalt aktiekapital om 18 197 332 SEK, kundfordringar om 2 282 245 SEK och varulager om 1 236 849 SEK.

Eget kapital per 2017-12-31 uppgick till 23 485 798 SEK, vilket medför en soliditet på 91 %.

De kortfristiga skulderna uppgick till 2 397 434 SEK och utgjordes främst av leverantörsskulder om 1 146 420 SEK.

VD Håkan Petersson kommenterar

Efter genomförd företrädesemission i december förra året är nu Alteco väl kapitaliserat och redo att fortsätta den strategiförändring som vi tidigare kommunicerat.

Vi kommer fortsatt att bearbeta vår traditionella målgrupp, sepsispatienter på intensivvårdsavdelningar, och kommer här att framförallt fokusera på Tyskland. Vi har nu förstärkt vår organisation för att accelerera processen med att skriva avtal med ytterligare sjukhus samtidigt som vi säkerställer en regelbunden användning av vår Alteco® LPS Adsorber på de 17 kliniker där vi hittills tecknat avtal.

Vi får signaler om att den för bolaget viktiga ryska marknaden nu stabiliseras och vi har därför goda förhoppningar om ökade volymer där under 2018. Utöver detta satsar bolaget på en selektiv expansion till några nya intressanta marknader inom vårt traditionella segment, något vi bedömer skall bidra till ökad försäljning.

Vi är övertygade om att fler patientgrupper kan ha nytta av vår behandling och vi arbetar just nu intensivt med att bredda vår målgrupp till att även innefatta patienter som är föremål för planerade och preventiva behandlingar (Se målgrupper nedan). Bolaget kommer att under inledningen av 2018 fortsätta arbetet med att starta en så kallad registerstudie. Denna kommer kontinuerligt att ge oss värdefull information om resultaten av genomförda behandlingar på traditionella och nya patientgrupper. Behandlingar gjorda i Tyskland, Italien, Ryssland och Turkiet är tänkta att loggas i en databas ur vilken sedan informationen hämtas. Denna studie, tillsammans med några mindre valideringsstudier, kommer att stärka bolagets vetenskapliga plattform och vara en viktig framgångsfaktor.

Vår målsättning är att lansera Alteco® LPS Adsorber för hjärt/kärl patienter på den tyska marknaden under första halvåret 2018. Bolaget förhandlar nu med en tysk återförsäljare med målet att under det första kvartalet 2018 nå ett distributionsavtal för bearbetning av samtliga hjärt-/kärl- och ECMO-kliniker på den tyska marknaden. Totalt genomförs cirka 90 000 hjärt-/kärloperationer årligen i Tyskland. Den tyska återförsäljaren har funnits på marknaden i 25 år och bearbetar med framgång de flesta hjärt- och ECMO-kliniker i landet, bolaget samarbetar med ledande globala tillverkare av hjärt-/lungmaskiner och annan utrustning som används på dessa kliniker.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2018.

Håkan Petersson 

VD, Alteco Medical AB

Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis.[1]

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

 

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills flera tusen behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3 behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60 000 – 200 000 SEK per sepsispatient.[2]

Aktien

Alteco Medical AB noterades på AktieTorget under mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i Alteco till 27 296 000 stycken. Efter genomförd nyemission är det totala antalet aktier 45 493 332 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Årsredovisning tillgänglig och årsstämma

Altecos årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är planerad att publiceras på bolagets, www.altecomedical.com och AktieTorgets, www.aktietorget.se, respektive hemsidor i april. Årsstämma i bolaget är planerad att hållas den 15 maj 2018 i Lund. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden BFNAR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund, den 15 februari 2018

Styrelsen

Alteco Medical AB

För mer information, vänligen kontakta

Håkan Petersson, VD

Tel: 0706-320 043

E-post: hakan.petersson@altecomedical.com

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018. 


[1] www.world-sepsis-day.org

[2] Bedömning av Altecos Medicinska Råd

Prenumerera

Dokument & länkar