Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2015-01-01 till 2015-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 375 478 SEK (4 754 331).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 260 419 SEK (-5 448 208).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,50 SEK (-0,33).
  • Soliditeten uppgick till 86 % (77 %).

Tredje kvartalet (2015-07-01 till 2015-09-30)

  • Nettoomsättning uppgick till 2 009 127 SEK (1 616 892).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 733 861SEK (-1 794 940).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,11).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 16 377 600 aktier per 2015-09-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Bokslutskommuniké 2015                2016-02-26

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter periodens utgång

  • September: Första ordern levererades till den saudiarabiska distributören First Medical.
  • Oktober: Distributörsavtal tecknas med Nikkiso America, Inc. för lansering av produkten Alteco® LPS Adsorber på ett flertal marknader.
  • Oktober: Första order med ett ordervärde om 120 000 Euro erhålls från Nikkiso.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Bolagets omsättning för perioden januari till och med september uppgick till 5 375 478 kr (4 754 331), vilket är en ökning med 13 %. Främsta orsaken till ökningen beror på minskade rabatter till kunder. Bruttovinstmarginalen för perioden januari till september uppgick till 68 % (65 %).

Försäljningskostnaderna för perioden januari till och med september uppgick till -5 361 398 kr (-4 057 832), en ökning med 32 %. Detta beror på ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader. Administrationskostnaderna uppgick till -3 625 675 kr (-3 283 577), vilket är en ökning med 10 %. Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -2 950 210 kr (-1 260 017) och merparten hänförs till arbetet med patientstudien.

VD Håkan Petersson kommenterar

Vi har under det senaste kvartalet tagit ytterligare verksamhetsmässiga steg framåt. Framför allt vill jag lyfta fram det distributörsavtal vi tecknat med Nikkiso för lansering av Alteco® LPS Adsorber. Avtalet ger Nikkiso exklusiva rättigheter att sälja och marknadsföra Alteco® LPS Adsorber i Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika.

Nikkiso är en idealisk partner för oss och vi är övertygade om att samarbetet kommer att bidra till ökad försäljning och tillgänglighet av vår behandling. Nikkiso har styrkan, resurserna och logistiken för att snabbt och effektivt penetrera marknaderna och se till att Alteco Medicals produkter blir tillgängliga för alla intensivvårdsavdelningar i de avtalade länderna.

Som en följd av samarbetet erhöll vi under oktober 2015 den första ordern med ett värde om 120 000 Euro och med leverans av produkter under fjärde kvartalet

Det är också glädjande att se att andra nya marknader utvecklas väl, vi levererade produkter till både Saudiarabien och till Turkiet under det tredje kvartalet. Båda dessa marknader bedöms ha en stor framtida potential.

Mitt och styrelsens mål är, som vi tidigare aviserat, en fortsatt geografisk expansion men vi skall samtidigt verka för en ökad användning av Altecos produkter på de marknader där vi redan finns idag. Vi fortsätter att arbeta vidare mot vår vision att bli världsledande inom livräddande behandling av patienter med livshotande blodförgiftning.

Håkan Petersson

VD, Alteco Medical AB

Sepsis (livshotande blodförgiftning)

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis[1].

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills över 2 000 behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3 behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60 000 – 200 000 SEK per sepsispatient[2].

Målsättning

Altecos målsättning är bland annat att uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under 2016/2017. Vidare är en av Bolagets målsättningar att Altecos behandling ska bli den rekommenderade behandlingen för sepsis i de internationella riktlinjerna innan 2018 och att under denna period skapa en etablerad marknad i Europa och öststaterna samt påbörja processen för ett framtida FDA-godkännande.

Aktien

Alteco Medical AB noterades på AktieTorget under mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i Alteco till 16 377 600 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Styrelsen har beslutat att i årsredovisningen för 2015 aktivera utvecklingskostnader i enlighet med 4 kap. 2§ Årsredovisningslagen. Därvid skall aktiveringsmodellen tillämpas. Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen skall redovisas som tillgång när samtliga förutsättningar som anges i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. Detta beräknas ge en positiv resultateffekt om ca 4 000 000 kr för år 2015.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 5 november 2015
Styrelsen
Alteco Medical AB


[1] www.world-sepsis-day.org

[2] Bedömning av Altecos Medicinska Råd

Prenumerera

Dokument & länkar