Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Sammanfattning av delårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 till 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 510 120 SEK (2 381 074).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 741 620 SEK (-3 726 157).
 • I resultatet ingår en engångsnedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbete om -2 393 000 SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,14).
 • Soliditeten uppgick till 84 % (72 %).

Andra kvartalet (2017-04-01 till 2017-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 125 157 SEK (1 041 292).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 339 693 SEK (-1 931 364).
 • I resultatet ingår en engångsnedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbete om -2 393 000 SEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-0,07).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 27 296 000 aktier per 2017-06-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Delårsrapport Q3                              2017-11-03

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

 • Bolaget tecknar avtal med ytterligare 7 sjukhus i Tyskland inom projektet Clinical ICU Project. Totalt har 13 sjukhus tecknat avtal med Alteco. Målsättningen är som tidigare meddelats att teckna avtal med minst 20 kliniker i Tyskland under 2017.
 • Bolaget breddar målgruppen för sina behandlingar och avbryter multicenterstudien ASSET i Skandinavien.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Omsättningen för det första halvåret 2017 uppgick till 2 510 120 SEK (2 381 074), en ökning med 5 %. Bruttovinstmarginalen uppgick till 50 % (70 %). Den minskade bruttovinstmarginalen beror främst på att tillverkningsvolymen under de första sex månaderna har varit lägre än föregående år, till följd av bland annat ombyggnad av produktionsanläggningen.

Försäljningskostnaderna för det första halvåret uppgick till -3 890 043 SEK (-2 969 815), en ökning med 31 %. Främsta anledningen till ökningen är högre personalkostnader som en följd av beslutade investeringar i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Administrationskostnaderna uppgick till -2 012 369 SEK (-1 983 424).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -3 096 983 SEK (-502 854). I beloppet ingår engångsnedskrivning om

-2 393 000 SEK avseende balanserade utgifter för utvecklingsarbete för bolagets avbrutna multicenterstudie.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 741 620 SEK (-3 726 157).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 juni 2017 till 3 675 834 SEK och bestod av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, patent och varumärken.

Per den 30 juni 2017 uppgick Bolagets omsättningstillgångar till 8 617 484 SEK och bestod främst av kundfordringar om 2 331 415 SEK och kassa och bank om 5 160 502 SEK.

Eget kapital per 2017-06-30 uppgick till 10 379 772 SEK, vilket medför en soliditet på 84 %.

Per den 30 juni 2017 uppgick de kortfristiga skulderna till 1 926 877 SEK och utgjordes främst av upplupna kostnader om 1 265 288 SEK.

      Sepsis     orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-,
    bröst- och prostatacancer tillsammans.
           

                         

VD Håkan Petersson kommenterar

Det är tillfredsställande att bolaget når framgång med att teckna nya avtal på den stora och viktiga tyska marknaden. Som tidigare meddelats så har Alteco en ambition att teckna avtal med minst 20 kliniker inom vårt Clinical ICU Projekt under 2017. Vi tecknande vårt trettonde avtal under andra kvartalet. Vi kommer fortsatt att prioritera Tyskland för att nå målet om antal avtal och för att etablera en regelbunden användning samt öka viktiga referenser för Altecos behandling.

Som vi tidigare berättat så beslutade styrelsen i april månad att avbryta den skandinaviska multicenterstudien. Vi räknar dock med att kommande analyser av inkluderade patienter i studien skall ge ytterligare värdefull information. Bolaget har nu valt att allokera mer resurser till målgrupper av patienter som kan vara föremål för planerade och ibland även preventiva behandlingar. Det vore en mycket stor fördel för bolagets möjlighet till en mer kraftfull och effektiv positionering av Alteco® LPS Adsorber om någon av de patientgrupper vi identifierat kommer ifråga för rutinmässiga och planerade behandlingar. En mycket intressant grupp av patienter är de som behandlas i hjärt-lungmaskin under ingreppet och där patientens egen cirkulation stängs av under en tid. Det är väl känt att dessa patienter ofta drabbas av endotoxemi och därför skulle kunna ha nytta av vår behandling. Andra målgrupper som kan dra nytta av Altecos behandling är patienter med akuta leversjukdomar och patienter som får syresättning i blodkrets utanför kroppen genom s.k. ECMO.

(Se målgrupper nedan)

Vi ser ett starkt intresse från läkarna till dessa patienter och under andra halvan av 2017 kommer vi att starta en eller flera mindre studier för att styrka behandlingslogiken. Inriktningen mot väldefinierade och klart avgränsade patientgrupper kommer att stärka vårt behandlingskoncept.

Beslutet att ändra strategi är svårt och kostsamt vilket framgår av denna kvartalsrapport, men styrelsen och vi i ledningen för Alteco tror mycket på den nya strategin. Vi ser att en direkt bearbetning i Tyskland bär frukt, vi är också övertygade om att satsningen vi gör mot nya målgrupper är framtiden för bolaget. Våra nya patientgrupper är stora och väldefinierade, behandlingarna är planerade och i vissa fall preventiva. Här har Alteco® LPS Adsorber en tydlig och självklar plats att fylla.

Även om potentialen för Altecos terapi kommer att vidgas så kommer bolaget även fortsättningsvis att rikta sig till de kritiskt sjuka på intensivvårdsavdelningarna. Vår ambition är att växa geografiskt till vissa selektivt utvalda marknader. Alteco har också sålt fler produkter under de första 6 månaderna 2017 än motsvarande period 2016, dock till lägre intäkter per såld produkt p.g.a. annan geografisk fördelning.

Vi ser framemot ett spännande andra halvår.

Håkan Petersson 

VD, Alteco Medical AB

Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis[1].

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande illstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det finns ca 7 000 patienter per år globalt.

Alteco Medical AB

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills strax under 2 900 rapporterade behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3 behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60 000 – 200 000 SEK per sepsispatient[2].

Aktien

Alteco Medical AB noterades på AktieTorget under mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i Alteco till 27 296 000 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 10 augusti 2017

Styrelsen

Alteco Medical AB


[1] www.world-sepsis-day.org

[2] Bedömning av Altecos Medicinska Råd

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.

Denna information är sådan information som Alteco Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017.


Prenumerera

Dokument & länkar