Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2017-01-01 till 2017-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 638 147 SEK (3 591 756).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 787 551 SEK (-5 995 468).
  • I resultatet ingår en engångsnedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbete om -2 393 000 SEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,22).
  • Soliditeten uppgick till 80 % (52 %).

Tredje kvartalet (2017-07-01 till 2017-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 128 027 SEK (1 210 684).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 045 929SEK (-2 221 902).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,08).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 27 296 000 aktier per 2017-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationskalender

Bokslutskommuniké                         2018-02-15

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter periodens utgång

  • Styrelsen meddelar beslut om att, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission som vid fullt tecknande tillför bolaget 18,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsförbindelser och garantiförbindelser motsvarar 100% av emissionsvolymen.
  • Bolaget kallar till extra bolagsstämma den 27 november kl 10:00 med anledning av styrelsens beslut om företrädesemission.

Omsättning, resultat och finansiell ställning

Resultaträkning

Omsättningen för nio månader 2017 uppgick till 3 638 147 SEK (3 591 756). Bruttovinstmarginalen uppgick till 59 % (64 %). Den minskade bruttovinstmarginalen beror främst på att tillverkningsvolymen under de första sex månaderna har varit lägre än föregående år, till följd av bland annat ombyggnad av produktionsanläggningen.

Försäljningskostnaderna för nio månader uppgick till -5 742 937SEK (-4 627 622), en ökning med 24 %. Främsta anledningen till ökningen är högre personalkostnader som en följd av beslutade investeringar i försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.

Administrationskostnaderna uppgick till -2 840 172 SEK (-2 917 675).

Kostnader för forskning och utveckling uppgick till -3 338 906 SEK (-627 252). I beloppet ingår engångsnedskrivning om

-2 393 000 SEK avseende balanserade utgifter för utvecklingsarbete för bolagets avbrutna multicenterstudie.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 787 551 SEK (-5 995 468).

Balansräkning

Immateriella anläggningstillgångar uppgick per den 30 september 2017 till 3 466 047SEK och bestod av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, patent och varumärken.

Per den 30 september 2017 uppgick Bolagets omsättningstillgångar till 6 963 833 SEK och bestod främst av kundfordringar om 2 706 381 SEK och kassa och bank om 2 987 386 SEK.

Eget kapital per 2017-09-30 uppgick till 8 333 841 SEK, vilket medför en soliditet på 80 %.

Per den 30 september 2017 uppgick de kortfristiga skulderna till 2 105 370 SEK och utgjordes främst av upplupna kostnader om 1 162 907 SEK.

                        

VD Håkan Petersson kommenterar

Altecos styrelse och ledning är övertygade om att den ändrade strategin som innebär att vi gör en satsning mot nya målgrupper är framtiden för bolaget. (Se målgrupper nedan) 

De patienter vi nu inriktar oss på är elektiva vilket betyder att behandlingarna är planerade och ofta preventiva. Detta har stora fördelar i jämförelse med akut sjuka patienter där mycket mindre utrymme ges för planering av behandlingen och där man inte i förväg vet hur många patienter som kan komma ifråga för behandlingen. De patientgrupper vi har valt att satsa på är alla väldefinierade och drabbas i stor utsträckning av endotoxemi vilket gör att flertalet kommer att ha nytta av vår behandling.

Alteco kommer att genomföra en större studie men även några mindre valideringsstudier för att visa på Alteco® LPS Adsorbers effekt på dessa nya patientgrupper. Vår ambition är att komma igång med dessa studier så fort som möjligt, bedömningen är att en studie påbörjas redan i Q4, 2017 och att övriga inleds i början på nästa år. Bolaget kommer parallellt att inleda marknads och försäljningsaktiviteter inom de nya segmenten. Vi har inlett processen med att bygga samarbeten, dels inom ramen för den vetenskapliga plattformen, dels för att på ett effektivt sätt få igång försäljningen på våra nyckelmarknader som exempelvis Tyskland.

Som tidigare meddelats så har styrelsen beslutat att, förutsatt godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission som kommer att tillföra bolaget 18,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsförbindelser och garantiförbindelser motsvarar 100 procent av emissionsvolymen. Likviden kommer att ge Alteco goda förutsättningar att genomföra den strategi som vi tror kommer att väsentligt bidra till bolagets tillväxt.

Vi kommer även fortsättningsvis att bearbeta bolagets traditionella målgrupp, sepsispatienter som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Alteco har som ambition att teckna avtal med minst 20 kliniker i Tyskland inom vårt Clinical ICU Projekt under 2017, i dagsläget har vi 14 avtal i hamn. För att få igång en regelbunden användning på dessa kliniker så kommer bolaget att öka närvaron på befintliga kliniker.

Vi arbetar också med ett antal registreringar på nya marknader, däribland Brasilien, och har gott hopp om att detta skall hjälpa oss att utveckla verksamheten.

Håkan Petersson 

VD, Alteco Medical AB

Målgrupper:

Sepsis är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Antalet patienter med sepsis har ökat med omkring 100 procent det senaste årtiondet. Vidare är sepsis den främsta dödsorsaken i samband med allvarliga infektioner, trots stora medicinska framsteg inom vaccinationer, antibiotika och avancerad intensivvård. Fler människor avlider årligen av sepsis än av HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans och det finns ett mycket stort behov inom intensivvården av nya behandlingsmetoder för att förbättra överlevnaden bland patienter med sepsis[1].

Leverpatienter. Acute-on-Chronic-Liver-Failure (ACLF) drabbar cirka 170 000 patienter per år i Europa med hög mortalitet. Patienterna drabbas av translokation av bakterier från mag—tarmkanalen in i blodbanan, vilket leder till sepsisliknande tillstånd utlöst av endotoxin. Även transplantationspatienter drabbas i mycket stor utsträckning av sepsis. Denna grupp är mindre men det rör sig ändå om cirka 20 000 patienter årligen globalt.

Hjärt och kärlkirurgi. Vid stora hjärt- och kärlkirurgiska ingrepp stängs patienternas blodcirkulation av och ersätts av en hjärt-lungmaskin. Patienterna drabbas i stor utsträckning av translokation där bakterier från magtarmkanalen läcker ut i blodbanan och utlöser sepsis. Uppskattningsvis genomförs fler än 700 000 operationer årligen globalt.

ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation). Vid syresättning av blodet utanför kroppen vid lunginsufficiens löper patienterna en mycket hög risk att drabbas av sepsis. Det behandlas fler än 10 000 patienter per år globalt.

Alteco Medical AB 

Alteco säljer den patenterade CE-märkta Alteco® LPS Adsorber som består av en behållare med en specialdesignad peptid (en syntetiskt framställd molekyl) vilken fångar upp giftigt LPS från blodet. På så sätt hejdas den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten. Produkten bidrar därmed till ökad överlevnad hos de patienter som drabbats av svår sepsis och septisk chock orsakad av gramnegativa bakterier.

Med Alteco® LPS Adsorber har hittills flera tusen behandlingar genomförts utan några rapporterade produktrelaterade biverkningar. En behandling tar cirka två timmar och det krävs i genomsnitt 1,3 behandlingar per patient för att bryta sepsisförloppet.

Besparingarna i sjukvården vid användning av Altecos produkt beräknas till 1-3 vårddygn på intensivvårdsavdelningen, motsvarande omkring 60 000 – 200 000 SEK per sepsispatient[2].

Aktien

Alteco Medical AB noterades på AktieTorget under mars 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i Alteco till 27 296 000 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 3 november 2017

Styrelsen

Alteco Medical AB


[1] www.world-sepsis-day.org

[2] Bedömning av Altecos Medicinska Råd

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43.


Prenumerera

Dokument & länkar