Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Alteco Medical AB (publ), 556625-0840, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 14.00 på Hotel Lundia, Knut Den Stores Torg 2 i Lund

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017, och
  •  anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 maj 2017 skriftligen till Alteco Medical AB,
    Höstbruksvägen 8, 226 60 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-32 86 00 eller per e-post info@altecomedical.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 10 maj 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.altecomedical.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 27 296 000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0.Stämman öppnas.
1.Val av ordförande vid stämman.
2.Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.Godkännande av dagordningen.
4.Val av en eller två justeringsmän.
5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.Verkställande direktörens anförande.
7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8.Beslut
a)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b)       om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9.Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.
10.Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11.Val av styrelse och revisor.
12.Beslut om ändring av bolagsordningen.
13.Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 52 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 390 000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande ska erhålla 130 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna ska erhålla 65 000 kronor. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt avtal. 

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 52 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Anders Althin, Ugo Grondelli, Hans Petersson, Olof Stocksén och Mats Wahlström omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Hans Petersson. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Bertil Raue omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)
Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 6   StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst tre och högst   sju ledamöter med högst två suppleanter. § 6   StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra och högst   sju ledamöter med högst två suppleanter.
§ 12   AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på   avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett   avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av   finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt   4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva   de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 12   AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på   avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett   avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler   och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på   avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska   antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §   aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Höstbruksvägen 8 i Lund samt på bolagets webbplats (www.altecomedical.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2017

Alteco Medical AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Håkan Petersson på telefon 0706 - 32 00 43

Om Alteco Medical AB

Sepsis (livshotande blodförgiftning) är en av de vanligaste dödsorsakerna inom den moderna intensivvården. Sepsis orsakar idag fler dödsfall än HIV, lung-, bröst- och prostatacancer tillsammans. Bolagets patenterade CE-märkta produkt Alteco® LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till omkring hälften av sepsisfallen. På så sätt hejdar bolagets behandling den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen och på så sätt bota patienten.

Prenumerera

Dokument & länkar