Aktieägarna i Althin Medical kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Althin Medical kallas härmed till extra bolagsstämma Aktieägarna i Althin Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 mars 2000 kl 13.00 hos Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, Strandvägen 7A, Stockholm. ANMÄLAN MM Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB ("VPC") förda aktieboken per den 10 mars 2000; dels anmäla sig brevledes till bolaget under adress Althin Medical, Box 39, 372 21 Ronneby, eller per telefon 0457 - 759 00 eller per telefax 0457 - 173 95, senast den 15 mars 2000 kl 16.00. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på sätt som anges i det föregående. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Omregistreringen måste vara genomförd senast den 10 mars 2000 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter. 8. Val av styrelse. 9. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Val av styrelse (punkt 7 och 8 på dagordningen) Aktieägare som representerar ca 82,6 % av röstetalet för aktierna i bolaget har underrättat styrelsen om att de avser föreslå bolagsstämman att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter samt att till styrelseledamöter utses Eric Beard, Antoine Lesage, Marla Persky och Magnus Dahl. Ronneby den 3 mars 2000 ALTHIN MEDICAL AB (publ) Styrelsen Althin Medical AB är en internationell, medicinteknisk koncern med huvudverksamhet inom området hemodialys. Försäljningen av koncernens produkter sker genom en världsomspännande organisation som täcker ett 70- tal länder via 13 egna bolag och 50-talet distributörer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00580/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar