Delårsrapport för Althin Medical AB

DELÅRSRAPPORT FÖR ALTHIN MEDICAL AB Januari - September 1999 *Koncernens försäljning för jämförbara enheter uppgick till SEK 736,0m (718,5). *Rörelseresultatet, inklusive kostnader på SEK 32,3m för flyttning av dialysator-produktionen, uppgick till SEK -71,8m (-59,6). *Resultatet efter finansnetto uppgick till SEK -90,7 (-79,6). *Operativt kassaflöde uppgick till SEK 7,3m (-18,0). *Soliditeten uppgick till 24,1% (35,2%), samt vid årsskiftet 1998 till 33,0%. *Flyttningen av dialysatorproduktionen till Ronneby är nu genomförd. Den kommer att ge en årlig kostnadsbesparing på SEK 35 - 40m från år 2000. Marknad och försäljning Världsmarknaden för samtliga hemodialysprodukter i världen uppgår till ca SEK 35 miljarder. Antalet patienter ökar med 6-8% per år och marknadens värdetillväxt uppgår uppskattningsvis till 4-5%. Försäljningen under perioden uppgick till SEK 736,0m (759,7). Försäljningen i den under 1998 avyttrade verksamhetsdelen uppgick för motsvarande period föregående år till SEK 41,2m. Efter justering för den avyttrade verksamhetsdelen och valutaförändringar, ökade periodens försäljning med 5% jämfört med de första tre kvartalen 1998. Resultat Rörelseresultatet uppgick till SEK -71,8m (-59,6 för jämförbara enheter) och resultatet efter finansnetto till SEK -90,7m (-79,6 för jämförbara enheter). I periodens rörelseresultat ingår kostnader för omstrukturering och flyttning av dialysatorproduktion med SEK 32,3m. Perioden januari till september 1998 innehöll strukturkostnader och engångsintäkter på netto SEK +11,9m. Med hänsyn tagen till dessa poster uppgår resultatförbättringen mellan åren till SEK 32m. Periodens resultatförbättring är till övervägande del hänförlig till koncentration av produktionen, personalminskningar, kvalitetshöjande åtgärder samt övriga effektiviseringar inom produktion och logistik, vilka ingår i det åtgärdsprogram som igångsattes under andra kvartalet 1998. Rörelseresultatet påverkas under perioden negativt av den överkapacitet som föreligger i dialysatorproduktionen i koncernen. (se även kommentarer under rubriken åtgärds-program). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/18/19991118BIT00320/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar