Stämmopressrelease Althin Medical AB

STÄMMOPRESSRELEASE Vid Althin Medical AB's ordinarie bolagsstämma den 11 maj 1999 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat tillsammans med balanserade vinstmedel skall överföras i ny räkning. Således ger bolaget ej någon utdelning till aktieägarna. Bolagsstämman beslutade också att omvälja styrelseledamöterna Anders Althin, John-Jacob Engellau, Jack Forsgren, Bo Håkansson, Ebbe Krook och Hans Larsson. Till ny styrelseledamot valdes Charlotte Althin. Vid konstituerande sammanträde efter bolagsstämman utsågs Hans Larsson till styrelseordförande. Till revisorer beslutade bolagsstämman att omvälja auktoriserade revisorerna Sigvard Heurlin och Anders Lundin och till revisorssuppleanter omvaldes auktoriserade revisorerna Pål Wingren samt Åke Christiansson, samtliga från Öhrlings Coopers & Lybrand. Vidare beslutade bolagsstämman att i enlighet med styrelsens förslag ändra lydelsen av bolagsordningen med anledning av ändringarna i aktiebolagslagen, som trädde i kraft 1 januari 1999. Ronneby 1999-05-11 Althin Medical (publ.) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00530/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar