Alzinova Bokslutskommuniké 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Alzinova AB avger härmed rapport för räkenskapsåret 2017

Sammanfattning av bokslutskommuniké 

Tolv månader (2017-01-01 – 2017-12-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 508 098 SEK (-2 964 052).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,46 SEK (-0,54) före utspädning och -0,45 SEK efter utspädning.
  •  Soliditeten uppgick till 92,7% (95,8 %).

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -942 667 SEK (-1 456 267).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,27) före utspädning och -0,17 SEK efter utspädning.


Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 5 478 400 aktier per 2017-12-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”Alzinova” avses Alzinova AB med organisationsnummer 556861-8168.

Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Per Westers försorg, för offentliggörande den 27 februari, 2018.

Om oss

Alzinova AB bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande och kostnadseffektivt läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom.

Prenumerera