Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2010

- Morphickoncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 47,4 mkr (34,6) vilket är en ökning med 37 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret uppgick omsättningen till 270,0 mkr (520,7), en minskning med 48 procent.

-
Rörelseresultatet för kvartalet till uppgick till -23,2 mkr (-52,5) och för helåret 2010 uppgick resultat till – 89,4 mkr (– 683,5).

-
Koncernens resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -21,1 mkr (-51,2) och resultat för helåret 2010 uppgick till -91,3 mkr (-690,4).

-
Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -0,06 kr (-0,10). Resultat per aktie för helåret 2010, uppgick till – 0,26 kr (-1,77).

-
Eget kapital uppgick per den sista december 2010 till 120,4 mkr eller 0,33 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 49 %.

-
Kassaflödet för kvartalet uppgick till -26,8 mkr (-108,7) och för helåret 2010 till – 75,3 mkr (-15,6).

- På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 34,1 mkr (109,4). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 15,1 mkr i spärrade medel.


Detta är Morphic
Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom förnyelsebar energi, vindkraft och fartygspropulsion. Koncernen har knappt 100 anställda och verksamheten bedrivs i fyra länder - Sverige, Italien, Schweiz och Japan. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till drygt 21 000.

 

Informationen i denna rapport är sådan som Morphic Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till marknaden för offentliggörande den 4 februari 2010, cirka kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

Prenumerera

Dokument & länkar