Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010

 • Morphickoncernens nettoomsättning under det första halvåret uppgick till 198,2 mkr (256,3) en minskning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.
   
 • Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till – 63,7 mkr (– 463,4).
   
 • Koncernen uppvisar ett resultat efter finansnetto -65,9 mkr (-463,4) och ett resultat efter skatt – 66,1 mkr (-433,2) för det första halvåret.
 • Resultat per aktie, hänförligt moderbolagets aktieägare uppgick till – 0,18 kr (-1,29).
 • Eget kapital uppgick per den sista juni 2010 till 150,6 mkr eller 0,43 kronor per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 37 %.
   
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,2  mkr (-19,9). För andra kvartalet var kassaflödet +44,8 mkr (-15,6 mkr). 
   
 • På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 80,7 mkr (109,4 vid årsskiftet). Utöver dessa likvida medel hade koncernen 25,4 mkr i spärrmedel.

Detta är Morphic
Morphic Technologies är en svensk industrikoncern med verksamhet inom bränsleceller och vindkraft. Koncernen har cirka 120 anställda och verksamheten bedrivs i fem länder - Sverige, Japan, Italien och Schweiz. I Norge äger koncernen en fastighet. Morphic Technologies B-aktie är sedan mars 2008 noterad på OMX Nordiska Börs och antalet aktieägare uppgår till cirka 24 000.

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag som främst äger bostadsfastigheter men även en mindre andel samhällsfastigheter och kommersiella lokaler. Amasten förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i mindre och medelstora orter med lite högre direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Prenumerera

Dokument & länkar