Delårsrapport för perioden 2004-05-01 - 2004-10-31

* Omsättningen under perioden uppgick för koncernen till 1 341 tkr (4 212 tkr) med ett redovisat resultat på -7 150 tkr (-2 715 tkr). * Koncernens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen 2004-10-31 till 4 469 tkr (4 371 tkr) med en soliditet på 53,7% (50,4%). * Periodens kassaflöde, inklusive investeringsverksamheten uppgick till  98 tkr (3 730 tkr) * Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,12 kr och för verksamhetsårets andra kvartal till -0,06 kr.

Viktiga händelser under verksamhetsårets andra kvartal * Morphic deltog på den internationella pulvermässan PM 2004 i Wien. * Testutrustning med syfte att säkerställa Morphics teknik för användande i National Machinerys befintliga produkter levererades och testkördes med gott resultat. * Ordinarie bolagsstämma hölls i Göteborg. * Den 1 september flyttade Morphics B-aktie från Göteborgs OTC-lista till Stockholmsbörsens handelsplats Nya Marknaden med Erik Penser Fondkommission AB som sponsor. * Ett patent har beviljats av den amerikanska patentmyndigheten. Viktiga händelser efter periodens slut * Beslut fattades att byta namn på dotterbolaget Sercomo AB till Cell Impact AB. * Ett lån från ALMI omfattandes 1,7 MSEK beviljades i syfte att finansiera framtagandet av större slagenhet för bla tillverkning av bränslecellsplattor. Läs hela rapporten i bifogad pdf-fil.

Om oss

Amasten är ett fastighetsbolag med kontor i Stockholm och Finspång, som främst äger bostadsfastigheter men även lokaler och kontor. Beståndet är koncentrerat till Helsingborg, Finspång, Karlskoga, Sollefteå, Härnösand samt ett flertal mindre städer i södra Sverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till cirka 1,3 miljarder och det finns ett tydligt fokus att utöka portföljen de kommande åren. I dagsläget utgörs portföljen till 70 % av bostäder. Amastens ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang.

Prenumerera

Dokument & länkar