Halvårsrapport - 2001

Halvårsrapport 2001 05 01 - 2001 10 31 Viktiga händelser under perioden: * Morphic levererade och installerade sitt första produktionssystem för komponenttillverkning hos ett massproducerande företag med mycket positivt resultat. * Världens första produktionssystem för komponenttillverkning med två motslående linjärmotorer monterades och installerades av Morphics helägda dotterbolag i Karlskoga. * Konstruktionen av en helt ny generation högpresterande kapmaskin färdigställdes och tillverkning påbörjades av kompletta maskinsystem. * Omfattande produktionstester tillsammans med marknadsledande komponenttillverkare avslutades med positivt resultat. Offert lämnades på stort system enligt kundens önskemål. * Patentverket godkände företagets uppfinning av den unika slagenheten som gör det möjligt att snabbt styra stora hydraulikflöden med mycket god noggrannhet som patenterbar. * Utvärdering av olika materialleverantörer till företagets egna produktion av bränslecellsplattor påbörjades. * Två nya intressenter inledde diskussioner om samarbete och om betydande delägarskap i Morphic. · Beslut togs att tillsammans med ett svenskt och ett tyskt komponentföretag etablera det gemensamma produktionsbolaget PPM Cutting Service GmbH i det tyska Ruhrområdet. · Beslut togs om att världslansera Morphics maskinteknik tillsammans med PPM Cutting Service på trådmässan i Düsseldorf i början av april 2002. · [REMOVED GRAPHICS] Detta är Morphic Technologies AB Morphic Technologies är ett svenskt verkstadsföretag som utvecklar och etablerar en ny, rationell och miljövänlig produktionsteknik för precisionstillverkning av komponenter. Morphic Technologies har verksamhet i Göteborg och Karlskoga. Bolagets aktie (morp b) är sedan december 2000 noterad på Göteborgs OTC-lista och handlas via banker eller fondkommissionärer. Morphic Technologies AB (publ) Stigbergsliden 5 B - 414 63 Göteborg tel 031-7045865 - fax 031-7759061 www.morphic.se - info@morphic.se Marknad Morphic har från och med denna period inlett sin etablering på marknaden. Etablering är en följd av företagets lyckade grundutveckling och dess omfattande affärskontakter. Oderingången uppgick under perioden till 575 tkr och fakturering av produktionssystem uppgick till 200 tkr. Beställningarna avsåg produktionssystem och komponentframställning. Det av bolaget levererade produktionssystemet var av mycket strategisk betydelse. Efter en omfattande testverksamhet prövades Morphics maskinteknik nu i verklig produktionsmiljö. Produktionssystemet har sedan igångkörningen tillverkat drygt 3 miljoner komponenter och bekräftat fördelarna med Morphics maskinteknik. Under perioden har även en ombyggnad genomförts för att möjliggöra produktion av större komponenter i en och samma anläggning. Morphics nya ventilteknik har gjort det möjligt att konstruera motslagsmaskiner, dvs slagprocesser där två styrda slagkolvar samtidigt slår mot ett ämne från motsatt håll, och där båda slagkolvarna omedelbart dras tillbaka efter slag så att studsar och efterslag undviks. Under perioden slutmonterades den första motslagsmaskinen hos Morphics dotterbolag i Karlskoga. Flera företag planerar nu in tester och ren produktion i denna maskin. En första beställning har redan mottagits. Forskning och utveckling Under perioden har en helt ny maskinteknik tagits fram för precisionskapning. Den nya tekniken och de nya konstruktionslösningarna innebär att maskinen byggs upp av enkla systemdelar vilket framför allt förbilligat maskinsystemen. Genom att utnyttja Morphics linjärmotor som slagenhet kan dessutom god komponentkvalitet i hög produktionstakt uppnås utan att äventyra systemets hållfasthet och livslängd. Ett antal nya patentansökningar är att vänta för det nyutvecklade produktionssystemet för kapning. En omfattande testverksamhet inom området precisionsstansning har utförts tillsammans med kund hos Morphic. Det positiva resultatet har lett till att Morphic utvecklat ett specialanpassat större linjärmotorsystem för integration i en hos kunden befintlig produktionsanläggning. Kunden förväntas ge besked om beställning inom kort. Inom formningsområdet har Morphic utvecklat och specialanpassat en mindre formningsmaskin på direkt uppdrag av kund. Kunden förväntas ge besked om beställning inom kort. Totalt har 13 patentansökningar ingivits till PRV varav 7 redan godkänts som patenterbara. Bland dessa 7 innefattas linjärmotorn, skydd mot skadliga efterslag samt sätt att tillverka bränslecellsplattor. Övriga patentansökningar förväntas bli godkända av PRV inom kort. Morphic har med utgångspunkt från de svenska ansökningarna redan gått vidare med sk PCT-ansökningar för att på så sätt få patenten internationellt godkända. De svenska ansökningarna blir offentliga först efter 18 månader efter inlämningsdag. Därefter tar det ytterligare 12 månader innan PCT-patentet är slutgodkänt. Morphic ser inga hinder för bolaget att uppnå en mycket stark patentsituation för sin maskinteknik. Produktion Morphics motslagsmaskin har med positivt resultat installerats i företagets lokaler i Karlskoga. Maskinen är konstruerad för att klara formning och kompaktering av en mängd olika material och komponentgeometrier. Primärt är maskinen utformad för produktion av större bränslecells- och värmeväxlingsplattor. Flera kunder har redan beställt testproduktion och flera intressenter har uttryckt önskemål om ren testverksamhet. Morphic planerar att bygga upp en automatisk produktionsanläggning kring denna flexibla motslagsmaskin och att utföra sk legotillverkning åt kunder med olika komponenter. Parallellt diskuterar Morphic samgående kring denna verksamhet med olika större industriföretag. Målsättningen är även i detta fallet, i likhet med all annan verksamhet hos Morphic, att nå en marknadsetablering baserad på fördelaktig produktionsutrustning. Ekonomi Omsättning och resultat Omsättningen för koncernen uppgick till 668 tkr (159) med ett redovisat resultat på - 3 187 tkr (- 2 591). Likviditet och soliditet Disponibla likvida medel uppgick till 6 513 tkr (4 720) för koncernen. Soliditeten uppgick till 69.8% (75,0%) för koncernen. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 5 520 tkr (8 845) bestående främst av produktionsanläggningar. Bolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 749 tkr (924) och utgörs huvudsakligen av investeringar i patent. Personal Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 6 personer (4), fördelat på fyra män och två kvinnor. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Moderbolaget Moderbolaget i koncernen Morphic Technologies (org nr 556580-2526) har under perioden bedrivit en omfattande satsning på utveckling av produktionsanläggningar till koncernen. Moderbolaget har under perioden investerat 5 131 tkr (0) i en egen produktionsanläggning. Förutom denna investering har Morphic Technologies investerat 652 tkr (6 547) i övriga materiella anläggningstillgångar och 498 tkr (471) i immateriella anläggningstillgångar så som patent och utveckling av ny utrustning. Med hänsyn till ett beviljat utvecklingsbidrag så har en direktavskrivning med motsvarande belopp gjorts på materiella anläggningstillgångar. Nettoomsättningen hos Moderbolaget uppgick till 200 tkr (0) och resultatet före bokslutsdispositioner uppgick till - 3 008 tkr (-2 592). Likviditeten i moderbolaget uppgick till 6 356 tkr (14 274). Framtid Marknadsetablering Morphic har med egna medel finansierat en omfattande grundutveckling av en helt ny generation maskinteknik. Den lyckade grundutvecklingen tillsammans med ett gediget patentarbete innebär att bolaget nu står väl rustat för en marknadsetablering av tekniken. Morphics strategi att inledningsvis etablera tillsammans med ett fåtal intressenter i olika marknadssegment kvarstår. Genom att etablera ett antal referensanläggningar skapar bolaget förutsättningar för en storskalig kommersialisering. Morpic befinner sig just nu i denna etablering och gör bedömningen att bolaget kommer uppnå sin målsättning inom kort. Det kortsiktiga finansiella målet att ge bolaget ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under innevarande period kvarstår. Världslansering Med stort nöje kommer Morphic att visa upp sin maskinteknik på trådmässan www.wire.de i Düsseldorf i början April 2002. Mässan innebär en världslansering av Morphics maskinteknik och ett ypperligt tillfälle att klargöra skillnaderna i pris och prestanda mellan Morphic och tidigare aktörer på marknaden. Morphics utställning förväntas resultera i en stor efterfrågan på bolagets maskinteknik. Bränslecellsplattor Bränslecellsmarknaden anses utgöra ett stort potentiellt värde för Morphic och fortsatt utveckling och samarbeten prioriteras inom detta område. Bolaget förbereder för produktionsstart under 2002. Diskussioner om samgåenden inom detta affärsområde pågår. Aktien Antalet aktier var vid periodens utgång 31 120 954, fördelat på 10 000 000 A-aktier och 21 120 954 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till en röst och varje B-aktie berättigar till 1/10 röst. Alla aktier har lika rätt till del i bolagets vinst och tillgångar. Två optionsserier finns inom bolaget. Den första serien omfattar 10 000 000 optioner att teckna B-aktier för 2 kr per aktie och innehas av bolagets ursprungliga finansiärer. Optionerna ställdes ut 2000-04-20. Teckning kan ske endast under februari 2002. Ett fullt utnyttjande innebär en utspädning på 32.1 procent. Den andra serien omfattar 9 962 000 optioner och innehas av grundarna för att kunna erbjuda personal och större företag delägarskap. Optionerna ställdes ut 2000-03-28 och löper fram till maj 2003. Lösenpriset är 1 krona per aktie. Utspädningen blir 32 procent. Bolagets B-aktie (MORP-B) är sedan december inofficiellt noterad på Göteborgs OTC-list och handlas via banker och fondkommissionärer. KONCERNRESULTATRÄKNING Belopp i tkr 2001-05-01 - 2000-05-01 - 2001-10-31 2000-10-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 200 Aktiverat arbete för 192 egen räkning Övriga rörelseintäkter 276 159 Summa intäkter 668 159 Rörelsens kostnader Inköp av varor och -793 -905 tjänster Övriga externa -1,247 -678 kostnader Personalkostnader -1,568 -746 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -169 -108 Summa rörelsens -3,777 -2,437 kostnader Rörelseresultat -3,109 -2,278 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och 192 liknande resultatposter Räntekostnader och -270 -313 liknande resultatposter Periodens resultat -3,187 -2,591 Resultat per aktie -0.10 -0.13 KONCERNBALANSRÄKNING Belopp i tkr 2001-10-31 2001-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella 1,673 924 anläggningstillgångar Materiella 11,841 8,561 anläggningstillgångar Finansiella 672 618 anläggningstillgångar Summa 14,186 10,103 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 2,490 1,039 Kassa och bank 6,513 14,389 Summa 9,003 15,428 omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 23,189 25,531 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 26,995 26,799 Ansamlad förlust -10,817 -7,639 Summa eget kapital 16,178 19,160 Långfristiga skulder 3,994 4,106 Kortfristiga skulder 3,017 2,265 SUMMA EGET KAPITAL OCH 23,189 25,531 SKULDER KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN Belopp i tkr 2001-05-01-- 2000-05-01-- 2001-10-31 2000-10-31 Kassaflöde från den -5,023 -2,648 löpande verksamheten Kassaflöde från -2,946 -7,127 investeringsverksamheten Kassaflöde från 93 4,444 finansieringsverksamhete n Periodens kassaflöde -7,876 -5,331 Likvida medel vid 14,389 10,051 periodens början Likvida medel vid 6,513 4,720 periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL HOS KONCERNEN Belopp i tkr 2001-05-01-- 2000-05-01-- 2001-10-31 2000-10-31 Bundet eget kapital Belopp vid periodens ingång 26,799 10,400 Nyemission 205 Belopp vid periodens utgång 27,004 10,400 Ansamlad förlust Balanserad förlust -7,639 -848 Periodens förlust -3,187 -2,592 Belopp vid periodens utgång -10,826 -3,440 Summa eget kapital vid 16,178 6,960 periodens utgång Granskning Denna rapport har inte varit föremål för revisorns översiktliga granskning. Kommande rapport Bokslutskommuniké presenteras den 19 juni 2001. Karlskoga, 2001-12-06 Morphic Technologies AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av denna rapport besvaras av arbetande styrelseordföranden Peter Heidlund, tel 031-704 58 65 alt info@morhic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00420/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00420/bit0001.pdf

Om oss

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar