Kommuniké från ordinarie bolagsstämma

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ) tisdagen den 28 oktober 2003 fattades beslut om: att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. - att anta styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret enligt den fastställda balansräkningen. - att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. - att styrelsearvode utgår med 50.000 kr för de av bolagsstämman valda ledamöterna och 60.000 kr till ordförande. Revisorarvode utgår enligt räkning. - att välja omval av styrelseledamöterna: Peter Heidlund Jan Alvén Alf Björseth Anette Myrheim Anders Brännström Bengt Belfrage - att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om en eller flera nyemission/er. Bemyndigandet skall innefatta rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 4 kap 2 § aktiebolagslagen (ABL) samt rätten att besluta om apport, kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt 4 kap 6 § ABL. Beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet skall medföra att aktiekapitalet ökas med högst 400.000 kronor, genom utgivande av sammanlagt 10.000.000 aktier av serie B. Göteborg 2003-10-28 Styrelsen Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: Peter Heidlund, VD i Morphic Technologies, 031-7045865, peter.heidlund@morphic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00740/wkr0002.pdf

Om oss

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar