Morphics årsredovisning för 2011 är nu undertecknad och finns från idag tillgänglig på vår hemsida morphic.se

Styrelsen vill även förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 finns en upplysning av särskild betydelse.

"Som framgår av förvaltningsberättelsen är bolagets och koncernens likviditet ansträngd. Av förvaltningsberättelsen framgår också att koncernens resultatutveckling under början av 2012 varit negativ. Enligt vår bedömning är säkerställande av likviditeten i bolaget en förutsättning för fortsatt drift på kort och medellång sikt.”

Styrelsen i Morphic Technologies AB

För ytterligare information, kontakta:

Mattias Klintemar, VD i Morphic Technologies, +46 70 932 64 67,
mattias.klintemar@morphic.com

eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 70 351 00 05
jan.rynning@berghco.se

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.

Om oss

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Amasten förvaltar och utvecklar trygga bostäder för långsiktigt ägande där Sverige växer.

Prenumerera

Dokument & länkar