Årsstämmokommuniké Ambia Trading Group AB(publ)

Den 28 juni 2018 avslutades årsstämman i Ambia Trading Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Resultat- och balansräkning fastställdes.
- Det beslutades att utdelning för verksamhetsåret 2017 inte lämnas samt att årets resultat överförs i ny räkning.
- Årsstämman beviljade styrelsens samtliga ledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Det fastställdes att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) och noll (0) suppleanter.

- Styrelsen skall för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:

  • Björn Långberg (omval styrelse, nyval ordförande)
  • Marcus Andersson (omval)
  • Johanna Brolin (omval)
  • Per Östling (omval)

- Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett prisbasbelopp per ledamot och år.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsen förslag.

För mer information kontakta:
Marcus Andersson / VD / Ambia Trading Group AB (publ)

0707-17 66 22 - marcus.andersson@ambiatrading.se
www.ambiatrading.se

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på tre affärsområden; distribution, partihandel samt logistik. Distribution och partihandel bedrivs under namnen Netpact och Isolda, och pack- och logistik under namnet Selector Logistik.

Om oss

Ambia Trading Groups verksamhet fördelar sig på två affärsområden; Detalj- respektive Partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact vars verksamhet förvärvades under 2009.

Prenumerera

Dokument & länkar