Dela

Kontakt

 • AMF
  Klara Södra Kyrkogata 18 113 88 STOCKHOLM
  08 - 696 31 00
  08 - 791 72 95
  http://www.amf.se
 • Johanna Jämstorp

  Presskontakt


  08-696 33 40
  076-118 73 98
 • Jens Söderblom

  Presschef


  08 - 696 30 85
  073 - 086 98 41
  http://www.amf.se
 • Dan Adolphson Björck

  Trygghetsekonom


  070-249 31 54
 • Citat

  Trots periodvis snabba och förhållandevis kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna, bland annat i spåren av oron för eskalerande globala handelskonflikter, levererar vi en stabil avkastning till våra fyra miljoner pensionssparare. Vi har det senaste halvåret stärkt vårt erbjudande ytterligare, dels genom avgiftssänkningar för våra fondförsäkringskunder men också genom att vidta åtgärder för att säkra vår ambition om stabila utbetalningar för våra utbetalningskunder och en konkurrenskraft avkastning åt våra sparare, även vid ett försämrat konjunkturläge.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi levererar en konkurrenskraft avkastning under halvåret och konjunkturen är fortsatt stark. Men orosmolnen finns där vid horisonten så vi arbetar vidare för att kunna stå stadigt även vid ett konjunkturellt väderomslag. Vi har bland annat sänkt risken i vår portfölj genom att minska andelen aktier något och gjort investeringar i mindre konjunkturkänsliga alternativa tillgångar som infrastruktur. Under våren slöt vi i linje med detta en överenskommelse om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, Stena Renewable, och vår ambition är att växa ytterligare inom alternativa tillgångar.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Möjligheten att själv välja sparform och förvaltare för sin tjänstepension är bra och viktig, men den möjligheten måste branschen hantera mer ansvarsfullt. Tjänstepensionen blir en allt viktigare del av den framtidiga pensionen, och det faktum att så många överhuvudtaget inte vet om att deras ofta stora kapital flyttas är minst sagt oroväckande. Att en fjärdedel av de som flyttar hamnar i en sparform som inte motsvara vad de vill ha är också ett underbetyg, även om det är bra att andelen som är missnöjda minskat något.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Idag finns mycket goda möjligheter att jämföra olika alternativ för sitt pensionssparande, inte minst med hjälp av digitala verktyg från Min Pension och Konsumenternas försäkringsbyrå. Fler borde ta den möjligheten, och vi i branschen måste bli bättre på att hjälpa spararna att förstå vilka val de ställs inför, och säkerställa att det informationsunderläge som de ofta befinner sig i inte missbrukas.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Stena Renewable, ett bolag som med sitt långsiktiga perspektiv och sin tydliga hållbarhetsprägel passar mycket väl in i vår portfölj. Investeringen är ett led i vårt målmedvetna arbete med att förbättra vår riskspridning, bredda vår portfölj, och stärka våra möjligheter att leverera en konkurrenskraftig avkastning åt våra sparare, även i ett läge med rekordlåga räntor och osäkra börser.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
   Det här är en investering som har goda möjligheter att ge en bra avkastning till AMFs pensionssparare redan i dag, trots förhållandevis låga elpriser. Men det är även en investering i den pågående omställningen mot en mer hållbar energiproduktion, med stor potential att växa i betydelse. Vi ser fram emot att vara en aktiv ägare i den spännande expansionsfas som bolaget är inne i, med ett antal stora projekt som vi har för avsikt att vara med och finansiera.
  Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig på AMF
  Vi ser att det finns en medvetenhet kring avgifternas betydelse hos många sparare. Svenskarna väljer i stor utsträckning fonder som är billigare än genomsnittet, vilket är positivt. Samtidigt är det viktigt att inte slå sig till ro, och acceptera för höga avgifter. Jag tror att många kan behöva påminnas om att se över sitt sparande regelbundet, och säkerställa att man inte betalar orimligt höga avgifter. Inte minst kan ett långsiktig sparande som det till pensionen dräneras av höga avgifter.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Genomsnittlig årlig avgift i den stora kategorin aktiefonder är den lägsta på tio år. Vi ser att några fondbolag har tagit bort dyrare fonder ur sitt urval, vilket har bidragit till sänkningen. Vi tror också att den ökade transparensen kring fondernas kostnader, bland annat mot bakgrund av nya regelverk, kan ha pressat ner avgifter.
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  Det känns väldigt bra att vi kan stärka vårt erbjudande till våra fondförsäkringskunder genom den här breda och omfattande prissänkningen. Vi har i närtid halverat avgifterna för våra kärnkunder som sparar i traditionell försäkring, och går nu vidare och genomför en avgiftssänkning även för de sparare som valt fondförsäkring hos oss. Låga avgifter är en hjärtefråga för AMF, eftersom vi vet hur viktigt det är för ett långsiktigt sparande som det till den egna pensionen.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi har de senaste åren steg för steg sänkt våra kostnader och ökat vår effektivitet, samtidigt som antalet kunder hos oss vuxit. Eftersom våra ägare bestämt att all vinst vi gör ska gå tillbaka till våra sparare, har våra lägre kostnader i kombination med att de delas på fler lagt grunden för att vi steg för steg kunnat pressa ned våra redan låga avgifter.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi lägger ett turbulent kvartal till handlingarna som inskärper bilden av att vi kan förvänta oss en mer osäker utveckling på de finansiella marknaderna framöver. Jag är mot den bakgrunden glad över att vi under ett antal år målmedvetet arbetat för att stärka vår förmåga att leverera en konkurrenskraftig avkastning, även i en mer lågavkastande miljö. Vi har investerat och kommer att fortsätta investera i onoterade och alternativa tillgångar, något vi har särskilt goda möjligheter att göra tack vara vår starka solvens och vår långsiktiga investeringshorisont. Vi har även en stor styrka i våra riktigt låga kostnader per kund, som innebär att vi kan hålla bland de lägsta avgifterna i branschen. Det är positivt oavsett konjunkturläge givetvis, men särskilt viktigt för pensionsspararna i ett läge där pengarna inte kan förväntas växa lika snabbt som vi vant oss vid.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Givet den stormiga inledningen på året är jag nöjd med att vi kan leverera ett positivt resultat under årets första kvartal. Det är till stor del vår aktieportfölj som bidragit till avkastningen, medan ränteportföljen tyngts av stigande räntor, och kronförsvagningen har inneburit ökade kostnader för valutasäkring. Vi fortsätter vårt målmedvetna arbete med att bygga en mer diversifierad portfölj och därmed förbättra våra möjligheter till en långsiktigt hållbar avkastning.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Tjänstepensionen blir allt viktigare och är direkt avgörande för att man ska få en pension som man kan leva på i framtiden. När man går i pension har man ofta miljonbelopp i total tjänstepension. Jag tror att den oro många känner för pensionen kan mildras om man förstår hur mycket som betalas in och hur mycket man har sparat. Alla borde besöka minpension.se åtminstone en gång om året.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF
  Yrkeslivet bygger pensionen. Men det pratas alldeles för lite pension på jobbet. Som nyanställd eller när man pratar anställningsvillkor borde det vara naturligt att tjänstepensionen kommer på tal. Lokala fackklubbar och personalavdelningar spelar en viktig roll för att höja kunskapen på arbetsplatser runt om i Sverige, och därmed minska den oro som många känner för sin pension.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF
  De flesta har nog bra koll på hur mycket de får i lönekuvertet men när det gäller tjänstepensionen är kunskapen låg. För många handlar det om en inbetalning på en tusenlapp eller två i månaden, och för de som har deltidspension eller flexpension är det ännu mer.
  Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF
  Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning och minskade våra redan låga kostnader, samtidigt förbättrade vi våra förutsättningar att bättre kunna möta en mer lågavkastande miljö genom ytterligare alternativa investeringar. Eftersom AMF är ett bolag som drivs enligt ömsesidiga principer går all vinst vi gör, och alla pengar vi sparar genom att minska våra kostnader, tillbaka till våra sparare. Det har inte minst märkts för våra kunder inom avtalsområde SAF-LO, som i snitt fått halverade avgifter de senaste åren.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Extra stolt är jag över att vi från och med 2017 har ett tak för avgiftsuttaget inom förvalet. Ingen kund betalar mer än 300 kronor per år för sitt pensionssparande. Det kan jämföras med att en kund som har en miljon kronor i tjänstepensionskapital hos någon av våra konkurrenter i snitt betalar mer än 2000 kronor i årlig avgift.  Det tycker jag visar på värdet av det skydd som en takavgift innebär, inte minst för våra äldre kunder som har ofta har hunnit spara ihop ett lite större kapital.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Hållbarhet och ansvarstagande är något självklart för oss på AMF, och något vi tror är viktigt för att vi långsiktigt ska kunna leverera så bra pensioner som möjligt. Därför är det glädjande att se att vi blir bättre på det vi fokuserar på. Vi har bland annat jobbat aktivt med jämställdheten bland våra medarbetare under flera år, och vi ser att det börjar ge resultat i mer jämställda arbetsgrupper där löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskar oavsett yrke. En annan indikator som går åt rätt håll är koldioxidavtrycket från våra aktier, där vi särskilt har sett att avtrycket från våra utländska aktier har minskat de senaste åren. Genom att arbeta med ett hållbarhetsurval och aktivt välja bolag att investera i ligger vår portfölj idag långt under index.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Pensionsfrågan är baktung. Diskussionen handlar mest om hur pensionen kan förbättras när man snart ska gå i pension eller har lämnat yrkeslivet bakom sig. Det är viktiga frågor. Men vi behöver också prata om vad ett helt yrkesliv är värt och vad som är en rimlig pensionsnivå för alla som jobbar idag? Som det ser ut nu kommer många även i framtiden att omfattas av garantipension och bostadstillägg, trots att man har ett långt yrkesliv bakom sig. Fler borde få en pension som de faktiskt kan leva på.
  Dan Adolphson Björck
  Att tjänstepensionen byggs upp under ett 40-årigt yrkesliv och sedan betalas ut på fem år är inte långsiktigt hållbart – varken för individen eller samhället.
  Dan Adolphson Björck
  Arbetsmarknadens parter bör överväga hårdare reglering när det gäller hur man ska få ta ut sin tjänstepension. Här kan man tänka sig olika varianter; antingen en begränsningsregel där halva tjänstepensionen måste betalas ut livet ut eller att reglera att uttagstiden måste vara minst tio år.
  Dan Adolphson Björck
  Efter ett långt yrkesliv väntar ofta många år som pensionär. Det behövs bättre information om fördelarna med livslång utbetalning. Pensionsbolag och banker skulle kunna införa varningstexter om konsekvenserna av korta uttagstider. Fler behöver också göra en pensionsprognos via Min Pension innan de fattar sitt beslut.
  Dan Adolphson Björck
  Året som gått var ännu ett positivt år för AMFs runt 4 miljoner pensionssparare. Vi levererade en fin avkastning på 7,9 procent, sänkte våra genomsnittliga kostnader per kund från 164 till 156 kronor och stärkte våra möjligheter att stå stadigt även i händelse av en mer turbulent ekonomisk utveckling. Det här var även första året då ett stort antal av våra sparare fullt ut fick ta del av de omfattande förenklings- och förbättringsarbete som vi genomförde förra året, vilket öppnade för att vi kunde halvera snittavgiften för våra kärnkunder. Det känns givetvis väldigt bra för ett bolag som AMF som alltid sätter spararnas intressen främst.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Med en totalavkastning på 7,9 procent känns 2017 som ett bra år. Våra fastighetsinvesteringar levererade en mycket fin avkastning, och även våra svenska och utländska aktier gick starkt. Vi jobbar under året för att stärka vår förmåga att bättre kunna investera i och förvalta tillgångar utanför de traditionella tillgångsslagen, för att säkerställa en konkurrenskraftigt långsiktig avkastning till våra pensionssparare även i händelse av ett tuffare marknadsläge. Att vi tagit ytterligare steg i den riktningen känns extra bra givet den turbulenta inledningen på året.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Vi satsar just nu på att bredda vår portfölj för att ytterligare förbättra vår riskspridning och stärka våra möjligheter att möta en framtid med fortsatt låga räntor och högt värderade börser. Vår finansiella styrka, i kombination med vår långsiktiga investeringshorisont, ger oss förutsättningar att investera i den här typen av onoterade bolag. Så möjliggör vi bra och långsiktiga pensioner till våra sparare.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Vi är väldigt glada över möjligheten att investera i ett av Sveriges mest lovande, innovativa och snabbväxande svenska teknikföretag. AMFs uppdrag är att leverera bra och trygga tjänstepensioner till våra fyra miljoner kunder, och jag tror att den här investeringen har potential att bidra till det på ett utmärkt sätt. Vi ser fram emot att följa iZettles på närmare håll framöver.
  Anders Oscarsson, ägaransvarig och aktiechef AMF
  Fondbranschen står inför flera stora utmaningar de kommande åren. Det känns både roligt och spännande att få leda arbetet med att göra AMF Fonder till ett bolag som ännu bättre kan möta framtiden. Att på ett ansvarsfullt sätt leverera en bra avkastning till låga kostnader ligger i tiden och blir allt viktigare sett till förra årets uppmärksammade händelser inom branschen. Jag ser verkligen fram emot att med min erfarenhet och kompetens jobba för att upprätthålla det förtroende som spararna gett oss
  Jonas Eliasson, vd AMF Fonder
  En överväldigande majoritet av pensionärerna säger att deras liv är lika bra eller bättre än före pensionen. Man är nog glad över att slippa väckarklockor och en inrutad tillvaro och istället fritt kunna ägna sig åt det man vill. Med stigande ålder tenderar man även att värdesätta god hälsa allt mer.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Tidig pension ger lägre inkomst och pensionärer under 65 år känner i större utsträckning än andra att de vänder på slantarna. Det visar att överenskommelsen om höjd pensionsålder som presenterades häromveckan är viktig.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Många som tar ut sin tjänstepension i snabb takt svarar att de vill njuta mer här och nu och de flesta av dem är nöjda med sitt val. Men även de som tar ut sin tjänstepension livet ut är nöjda och de har en mer positiv bild av att 2018 ger en påökning i plånboken.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  De pensionärer som är nöjdast med tillvaron har kunnat välja själv när de går i pension. Men många tvingas också mer eller mindre i pension på grund förväntningar från omgivningen, sjukskrivning eller arbetslöshet. Från politiskt håll måste man diskutera förslag som gör det möjligt för stora grupper att arbeta vidare på egna villkor. Bra hälsa, möjlighet till flexibla arbetstider och bättre ekonomisk ersättning kan höja pensionsåldern.
  Dan Adolphson
  Den egna hälsan kan sätta stopp för yrkeslivet. Men tidig pension bör inte vara förstahandsvalet eftersom det leder till lägre inkomst livet ut. Man behöver inte jobba ända in i kaklet, på allt fler arbetsplatser finns lösningar som gör det möjligt att trappa ned från 60 eller 61 år för att orka jobba längre.
  Dan Adolphson
  Få pensionärer vill tillbaka till sitt gamla heltidsjobb. Men en femtedel av pensionärerna mellan 65-69 år som skulle kunna tänka sig att jobba deltid med någonting annat än vad de har gjort tidigare. Här finns en outnyttjad resurs.
  Dan Adolphson
  Vi fortsätter att leverera en mycket bra avkastning till våra sparare i en lågavkastande miljö, samtidigt som vår förvaltningskostnad ligger på en historiskt låg nivå. För AMF där all vinst går tillbaka till kunderna, innebär det att vi kan hålla riktigt låga avgifter. För att även framöver säkra goda förutsättningar att leverera bra och rättvisa pensioner engagerar vi oss i det aktuella arbetet med att utforma ett nytt regelverk för tjänstepensionsbranschen. Den svenska modellen för tjänstepensioner, där arbetsmarknadens parter tar ett stort ansvar för kvaliteten och vi kan göra långsiktiga investeringar i alternativa tillgångar, har varit bra för pensionsspararna och är värd att slå vakt om
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Såväl våra svenska som våra utländska aktier bidrog tillsammans med våra fastighetsinvesteringar till ännu ett starkt kvartal. Vägen dit var dock skakig, och periodens inledning präglades av fallande börseroch en stor osäkerhet. Även om marknaden återhämtade sig starkt under slutet av perioden pekar den ryckiga utvecklingen på behovet av fortsatt diversifiering och riskspridning. AMFs starka solvens, och vår långsiktiga investeringshorisont, gör det möjligt för oss att röra oss i en sådan riktning, och under hösten har vi i linje med detta berättat att vi investerat 1,5 miljarder i olistade Anticimex
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Möjligheten att samla sina fullmakter på ett ställe förenklar för våra kunder att hantera sin pension. Det är positivt och ligger i linje med AMFs uppdrag att ständigt hitta nya vägar för att göra saker enklare, bättre och effektivare.
  Camilla Larsson, chef Försäkring, AMF
  Ett samarbete med Fullmaktskollen ökar transparensen och skapar trygghet för våra kunder. Vi hoppas nu att fler bolag i branschen ansluter sig så att vi tillsammans kan förenkla för spararna.
  Camilla Larsson, chef Försäkring, AMF
  Vi är väldigt glada över den här möjligheten att investera i Anticimex. AMF:s starka finansiella ställning, i kombination med den långsiktighet som ligger i vårt uppdrag som tjänstepensionsbolag, gör det möjligt för oss att genomföra den här typen av större investeringar i olistade företag. Det förbättrar vår riskspridning, och stärker våra möjligheter att generera en bra avkastning åt våra sparare även i en lågavkastande miljö.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
   Investeringen i Anticmex har potential att bli en riktigt bra långsiktig affär för våra sparare. Vi har granskat bolaget och marknaden noggrant, och träffat viktiga nyckelpersoner inom företaget. Vår bild är att Anticimex är ett välskött stabilt svenskt bolag som har goda möjligheter att fortsätta utvecklas och expandera, inte minst i spåren av en fortsatt global urbanisering och ett ökat resande. Vi ser fram emot att få följa Anticimex på närmare håll.
  Anders Oscarsson, aktiechef och ägaransvarig AMF
  Många tror att de får sämre ekonomi om de delar på föräldraledigheten. Men det kan faktiskt vara en plusaffär för familjen att dela lika om båda får föräldralön via jobbet.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Att inte kolla upp villkoren via jobbet kan bli en dyr affär. Tiotusentals kronor kan gå förlorade om man till exempel missar anmälan om föräldralön och inbetalningen till tjänstepensionen, vilket krävs på vissa arbetsplatser.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Långvarig föräldraledighet kan få långvariga följder. Obetald föräldraledighet är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Det påverkar ekonomin idag och pensionen i framtiden.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom, AMF
  Bilden av att par som går i pension har svårt att hantera ökad tid med varandra visar sig vara raka motsatsen. De flesta uppger att relationen till sin partner är densamma eller blir bättre i och med pensioneringen. Man har också mer tid för vänner, barn och barnbarn.
  Dan Adolphson, Trygghetsekonom AMF
  Som pensionär har man mer tid för sina intressen. De som har ett rikt socialt liv och många hobbys är mest nöjda med tillvaron. Har man dagarna fulla med aktiviteter så verkar man även sova bättre på natten.
  Dan Adolphson, Trygghetsekonom AMF
  På AMF är vi stolta över att vara en del av det svenska trygghetssystemet, och vi känner ett stort ansvar för att våra sparare ska få en så bra och trygg pension som möjligt. Som ett ömsesidigt bolag där all vinst går tillbaka till våra kunder vet vi att när vi blir effektivare och pressar våra kostnader, då är det dagens och framtidens pensionärer som tjänar på det. Därför är jag glad över att vi under perioden kunnat sänka våra redan låga förvaltningskostnader ytterligare, och över att vår ambition att göra saker så effektivt och bra som möjligt genomsyrar hela bolaget.
  Johan Sidenmark, vd AMF
  Vi levererar en bra avkastning åt våra sparare under halvåret, inte minst drivet av att den svenska börsen gick starkt under våren. Under året har den allt ljusare globala konjunkturen fortsatt att befästas, men samtidigt finns anledning att påminna om att den politiska osäkerheten kan komma att påverka såväl den ekonomiska utvecklingen som de finansiella marknaderna. De många frågetecknen och det rådande lågränteläget understryker behovet av en god riskspridning, och vikten av rimliga förväntningarna på avkastning under de kommande åren.
  Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF
  Jag är väldigt glad över att Jonas Eliasson tackat ja till att tillträda som vd för AMF Fonder. Jonas har en lång och gedigen erfarenhet från branschen, och jag är övertygad om att han kommer att fortsätta utveckla bolaget på ett utmärkt sätt.
  Per Bardh, styrelseordförande AMF Fonder
  AMF Fonder är ett välskött bolag med ett tydligt fokus på att leverera aktivt förvaltade fonder med konkurrenskraft avkastning och låga avgifter åt sina sparare. Jag ser fram emot att få använda min erfarenhet och kompetens för att tillsammans med bolagets duktiga medarbetare stärka bolaget ytterligare.
  Jonas Eliasson, tillträdande vd AMF Fonder
  Det är viktigt och självklart att kunderna ska kunna flytta sina tjänstepensioner. Det betyder inte att rådgivare och banker ska få flytta dem utan att kunderna vet om det eller till något som kunderna inte vill ha. Vi kommer fortsätta att bråka om det till dess att det upphör.
  Tomas Flodén, stabschef AMF
  ara runt hälften av de som flyttat tjänstepensionen från AMF har jämfört olika alternativ inför flytten. Det vore positivt om fler kunde hitta till Konsumenternas försäkringsbyrå för oberoende information om hur avgifter, historisk avkastning och villkor skiljer sig åt.
  Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp