AMF Fonder redovisar koldioxidavtryck för aktier

AMF Fonder har undersökt koldioxidavtrycket för samtliga fonders aktieinnehav.

AMF Fonder har för första gången mätt koldioxidavtrycket för samtliga fonder med aktieinnehav. Resultatet visar att koldioxidavtrycket i fonderna i varierad grad är lägre än för respektive fonds jämförelseindex.

– Mätningen är ett led i AMF Fonders hållbarhetsarbete och syftar primärt till att upplysa spararna på ett transparent sätt vilket koldioxidavtryck sparkapitalet ger upphov till. Det är också vår fasta övertygelse att mätningar av koldioxidpåverkan i aktieportföljer på sikt kommer att leda till att utsläppen av koldioxid minskar, säger Gunilla Nyström, vd AMF Fonder.

2015-08-31 Koldioxidavtryck
mätt i kg CO2e/100kr*
AMF Fond Marknadsvärde (Mkr) AMF Fonder Jämförelse-index
Aktiefond Mix 5 187 3,1 4,3
Aktiefond Nordamerika 1 149 4,1 4,2
Aktiefond Världen 28 600 2,2 2,9
Aktiefond Asien Stilla havet 1 272 3,8 5,1
Balansfond (aktieandel) 12 345 2,1 2,7
Aktiefond Europa 4 139 3,1 4,1
Aktiefond Global 2 408 3,7 4,4
Aktiefond Småbolag 4 427 3,3 3,6
Aktiefond Sverige 25 991 1,2 1,7
85 518

 

* Koldioxidmätningen visar på hur koldioxidintensivt AMF Fonders aktieinnehav är i respektive fond. Detta genom att mäta hur mycket utsläpp bolagen har, mätt i koldioxidekvivalenter, och ställa det i relation till hur stora bolagen är baserat på deras omsättning. Därefter fastslås hur stor andel av dessa som tillhör AMF Fonder utifrån ägarandelen i bolagen. Måttet innebär exempelvis för AMF aktiefond Sverige att avtrycket är 1,2 kg koldioxidekvivalenter per 100 kronor i omsättning hos portföljbolagen. 

AMF Fonder har anlitat det brittiska miljöanalysbolaget Trucost för beräkningarna. Koldioxidavtrycket för portföljen är en ögonblicksbild som kan förändras. Mätningen av utsläpp har gjorts av bolagens direkta utsläpp (nivå 1) och indirekta utsläpp från inköp av värme, kyla och el (nivå 2). Metoden för att bestämma koldioxidavtryck går att göra på många olika sätt och det saknas ännu en standard. Beräkningarna kan därför komma att ändras i takt med den internationella praxisen.

Alla bolag mäter och redovisar ännu inte sitt koldioxidavtryck. För de bolagsinnehav där redovisning saknas gör Trucost en schablonberäkning.För frågor kontakta:
Gunilla Nyström, vd AMF Fonder, 070-281 74 60, gunilla.nystrom@amf.se
Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se 

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 520 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Mätningen är ett led i AMF Fonders hållbarhetsarbete och syftar primärt till att upplysa spararna på ett transparent sätt vilket koldioxidavtryck sparkapitalet ger upphov till. Det är också vår fasta övertygelse att mätningar av koldioxidpåverkan i aktieportföljer på sikt kommer att leda till att utsläppen av koldioxid minskar.
Gunilla Nyström, vd AMF Fonder