AMFs kvartalsrapport januari-mars 2012: Stabil avkastning och stort kundinflöde

AMF rapporterar en totalavkastning på 2,6 (0,2) procent och en solvensgrad* på 198 (240) procent vid utgången av det första kvartalet, januari-mars 2012. AMF har fortsatt branschens högsta solvensgrad och bland de lägsta förvaltningskostnaderna på marknaden.

    Jag är mycket nöjd med hur året har börjat med vår stabila avkastning och att ett stort antal nya kunder inser och väljer tryggheten i vår traditionella försäkring. Vi följer samtidigt den ekonomiska utvecklingen i världen noggrant för att långsiktigt säkra en god avkastning till spararna, säger Ingrid Bonde, vd AMF.

    Året har inletts med en återhämtning på de finansiella marknaderna. Den amerikanska konjunkturen har visat stabilitet och den europeiska finanssektorn har fått ett välbehövligt tillskott av likviditet under första kvartalet. Vi ser dock att risken för volatila marknader kvarstår. Tålamod är därför av största vikt under rådande marknadsförhållanden. Med ett långsiktigt perspektiv värnar vi vår starka solvens och handlingsutrymmet som en hög solvensgrad medför, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,13 (0,12) procent. Premieinkomsten** ökade med 15 procent jämfört med första kvartalet ifjol och uppgick till 10,5 (9,1) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 391 miljarder kronor.

Inom AMF Fonder steg det förvaltade kapitalet till 64,6 (63,3) miljarder kronor. Under kvartalet lanserades två nya fonder, AMF Aktiefond Mix och AMF Räntefond Mix. Aktiefond Mix investerar främst i Sverige men kombinerar även aktier på utvecklade marknader med investeringar på tillväxtmarknader. Räntefond Mix investerar i svenska och utländska räntebärande värdepapper.

Under kvartalet öppnade AMF den nya handelsplatsen Mood Stockholm. Detta som ett led i den långsiktiga strategin att investera i handelsfastigheter i centrala Stockholm.

Nyckeltal Jan-mars 2012 Jan-mars 2011 Jan-dec 2011
Totalavkastning (%) 2,6 0,2 2,4
Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%) 0,13 0,12 0,15
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,04 0,03 0,03
Premieinkomst (Mkr)** 10 519 9 115 16 122
Solvensgrad (%) 198 240 183
Moderbolagets totalresultat (Mkr)*** 20 722 3 411 -30 199
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 326 390 311 731 311 171
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 64 564 63 348 60 630
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 390 954 375 079 371 800

* Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring), jämförelsesiffror för 2011 har räknats om. Insättningar till investeringsavtal uppgår till 1,7 (1,6) miljarder kronor vid utgången av perioden och till 2,9 miljarder kronor vid utgången av 2011.
*** Förändring av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med 9,0 (-1,1) miljarder kronor vid periodens slut respektive -40,3 miljarder kronor vid utgången av 2011.

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 391 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,7 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Jag är mycket nöjd med hur året har börjat med vår stabila avkastning och att ett stort antal nya kunder inser och väljer tryggheten i vår traditionella försäkring. Vi följer samtidigt den ekonomiska utvecklingen i världen noggrant för att långsiktigt säkra en god avkastning till spararna.
Ingrid Bonde, vd AMF
– Året har inletts med en återhämtning på de finansiella marknaderna. Den amerikanska konjunkturen har visat stabilitet och den europeiska finanssektorn har fått ett välbehövligt tillskott av likviditet under första kvartalet. Vi ser dock att risken för volatila marknader kvarstår. Tålamod är därför av största vikt under rådande marknadsförhållanden. Med ett långsiktigt perspektiv värnar vi vår starka solvens och handlingsutrymmet som en hög solvensgrad medför.
Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF