AMFs kvartalsrapport januari-mars 2013: Hög avkastning och lägre kundavgifter

AMF rapporterar en totalavkastning på 3,3 (2,6) procent och en solvensgrad* på 200 (198) procent vid utgången av det första kvartalet 2013.

    Vi har levererat en god avkastning till våra sparare under inledningen av året. Ett styrkebesked var att vi återigen blev utvalda i ITP-upphandlingen inom både traditionell och fondförsäkring. Vi strävar ständigt efter att ha lägre kostnader och att de ska komma spararna till godo. Därför är det glädjande att vi kan sänka avgifterna för 1,2 miljoner av våra sparare inom traditionell försäkring, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Från den 1 maj sänks avgifterna för försäkringarna AMF Premiebestämd särskild tilläggspension och AMF Avtalspension SAF-LO Övergångsregler från 0,20 till 0,15 procent.

    Aktiemarknaderna har under början av året utvecklats positivt, trots att det fortsatt råder osäkerhet kring den globala konjunkturutvecklingen. Ett tecken på osäkerheten är den negativa prisutvecklingen för basmetaller. Med vårt starka finansiella handlingsutrymme arbetar vi fortsatt med att skapa en jämnare fördelning mellan tillgångsslagen, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,15 (0,13) procent. Premieinkomsten** ökade med 2 procent jämfört med första kvartalet ifjol och uppgick till 10,7 (10,5) miljarder kronor.

Inom AMF Fonder steg det förvaltade kapitalet med 15 procent till 74,6 (64,7) miljarder kronor. Värdetillväxt och inflöde av kapital från sparare bidrog till uppgången. Fondernas genomsnittliga rating hos Morningstar var 4,2 av 5 stjärnor vid utgången av kvartalet.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 426 miljarder kronor.

Nyckeltal jan-mars 2013 jan-mars 2012
Totalavkastning (%) 3,3 2,6
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%) 0,15 0,13
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) 0,03 0,04
Premieinkomst (Mkr)** 10 682 10 519
Solvensgrad (%)*** 200 198
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 20 270 20 561
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr)*** 350 699 326 390
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr)*** 74 629 64 659
Totalt förvaltat kapital (Mkr)*** 425 843 391 499

* Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 1,6 (1,7) miljarder kronor.
*** Per den 31 mars 2013 respektive 2012.
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) bidrog med 5,2 (9,0) miljarder kronor till periodens resultat.

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 426 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har levererat en god avkastning till våra sparare under inledningen av året. Ett styrkebesked var att vi återigen blev utvalda i ITP-upphandlingen inom både traditionell och fondförsäkring. Vi strävar ständigt efter att ha lägre kostnader och att de ska komma spararna till godo. Därför är det glädjande att vi kan sänka avgifterna för 1,2 miljoner av våra sparare inom traditionell försäkring.
Johan Sidenmark, vd AMF
Aktiemarknaderna har under början av året utvecklats positivt, trots att det fortsatt råder osäkerhet kring den globala konjunkturutvecklingen. Ett tecken på osäkerheten är den negativa prisutvecklingen för basmetaller. Med vårt starka finansiella handlingsutrymme arbetar vi fortsatt med att skapa en jämnare fördelning mellan tillgångsslagen.
Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF