Avgifterna på fondmarknaden 2011: Fondavgifterna fortsätter att stiga

Avgifterna på den svenska fondmarknaden steg under 2011, i linje med trenden de senaste åren. Antalet fonder har ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som avgifterna på nystartade fonder är högre än på befintliga fonder. Det framgår av AMF Fonders avgiftsrapport 2011.

AMF har för femte året i rad undersökt hur avgiftsstrukturen på den svenska fondmarknaden har utvecklats. I år har undersökningen genomförts i samarbete med Morningstar vilket har utökat antalet undersökta fonder till över 2 300 fonder som är tillgängliga för svenska sparare. Nytt för i år är även att rapporten omfattar alternativa investeringar såsom hedgefonder, trygghets-/garantifonder, råvarufonder och konvertibler.

Årets rapport visar att de genomsnittliga avgifterna har stigit i alla fondkategorier sedan år 2005. För blandfonder, räntefonder samt alternativa investeringar har avgifterna stigit kraftigt under perioden. Inom aktiefonder, som utgör den största fondkategorin, ökade avgifterna drivet av de utländska fonderna. Generellt har utländska fonder väsentligt högre avgifter än motsvarande svenska fonder.

– Många nya fonder är mer komplexa och prissätts högre. Det gör att kunden ofta betalar höga avgifter för mer avancerade fondprodukter som inte nödvändigtvis ger bättre avkastning. Bland svenska aktiefonder kan man se en dämpad prisutveckling. Kunderna har dessutom placerat sitt sparande i svenska aktiefonder med lägre avgifter än genomsnittet. Den aktuella debatten om avgifter på finansiella tjänster kommer troligen göra fondsparare allt mer medvetna om hur höga avgifter slår på avkastningen över längre sparperioder, säger Anders Oscarsson, vd AMF Fonder.

Fondutbudet som är tillgängligt för svenska privatsparare har nästintill fördubblats sedan år 2005. Enbart under år 2011 tillkom netto 385 nya fonder. Inom samtliga kategorier hade nystartade fonder högre avgifter än nedlagda fonder under fjolåret.

Genomsnittliga avgifter per fondkategori (procent), per 31 december respektive år

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aktiefonder 1,52 1,53 1,55 1,56 1,55 1,54 1,55
Räntefonder 0,70 0,72 0,72 0,75 0,77 0,77 0,81
Blandfonder 1,09 1,09 1,13 1,14 1,19 1,20 1,26
Alternativa investeringar 0,95 1,01 1,06 1,14 1,27 1,28 1,34
Totalt 1,31 1,33 1,37 1,39 1,39 1,38 1,39

Underlaget är framtaget av Morningstar på uppdrag av AMF Fonder och omfattar 2 389 svenska och utländska fonder tillgängliga för svenska privatsparare och fonder som kan väljas för premiepension.

Läs den fullständiga rapporten här:
http://www.amf.se/Se-over-ditt-sparande/Vara-fonder/Rapporter-och-fondfaktablad/

För frågor och ytterligare information, kontakta:
Stina Sandell, informationschef AMF, 073-986 51 12, stina.sandell@amf.se

Mikael Lindh Hök, Information AMF, 070-942 88 97, mikael.lindh-hok@amf.se

AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 370 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,7 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Citat

Många nya fonder är mer komplexa och prissätts högre. Det gör att kunden ofta betalar höga avgifter för mer avancerade fondprodukter som inte nödvändigtvis ger bättre avkastning. Bland svenska aktiefonder kan man se en dämpad prisutveckling. Kunderna har dessutom placerat sitt sparande i svenska aktiefonder med lägre avgifter än genomsnittet. Den aktuella debatten om avgifter på finansiella tjänster kommer troligen göra fondsparare allt mer medvetna om hur höga avgifter slår på avkastningen över längre sparperioder.
Anders Oscarsson, vd AMF Fonder