Stärkt avkastning på osäker marknad

AMF rapporterar en totalavkastning på 4,5 (2,6) procent vid utgången av det tredje kvartalet 2016. Tack vare en långvarig stabil utveckling har AMF under året kunnat tilldela 20,3 miljarder kronor i högre garantier till kunder inom avtalsområdet SAF-LO som under sparandetiden byggt upp ett stort överskott. Trots detta har AMF en fortsatt stark solvens – den högsta bland jämförbara bolag – på 179 (204) procent , att jämföra med 211 vid årsskiftet. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 8,7 (7,3) procent, respektive 6,6 (6,7) procent de senaste tio åren, mätt på rullande 12 månader.

  Mot bakgrund av det utmanande marknadsläget är jag nöjd med att vi kan leverera en starkare avkastning än samma period föregående år. Det tredje kvartalet har präglats av fortsatt nervositet i världsekonomin i kölvattnet efter Brexit. Utvecklingen på aktiemarknaden har varit förhållandevis god, och även fastigheter har levererat en stabil avkastning. Vi ser försök från flera centralbanker att stimulera ekonomin, och det finns ett växande tryck efter politiska stödåtgärder. Samantaget pekar det mesta på en fortsatt nervositet hos de finansiella marknaderna, säger Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.

Effektivare IT-system – lägre avgifter
Under sensommaren och hösten har AMF i samband med en omfattande villkorsomläggning överfört mer än fem miljoner pensionsförsäkringar och runt 300 miljarder kronor i kapital från ett äldre till ett modernare och mer effektivt IT-system.

I och med detta har runt 2,8 miljoner privatanställda arbetare inom avtalsområde SAF-LO fått tillgång till de senaste mest fördelaktiga villkoren för samtliga sina försäkringar. Ett flertal äldre produktgenerationer har öppnats upp för flytt, och avgifterna har kunnat sänkas med 300 miljoner kronor per år. Bland de positiva förändringarna märks även möjligheten att ha återbetalningsskydd på den pension som tjänats in före 1996, något som tidigare inte var möjligt.

– AMF får nu Sveriges lägsta pensionsavgifter, med ett tak på maximalt 300 kronor per år, samtidigt som det blir enklare och mer transparent att överblicka sitt sparande. Det här är jag mycket stolt över. Efter flera års hårt arbete har vi rott iland en på många sätt banbrytande reform, och helt utan större missöden genomfört en tekniskt komplicerad process under vilken vi flyttat drygt fem miljoner försäkringar och 300 miljarder kronor. Det finns för många gamla omoderna försäkringsprodukter på marknaden, och vi på AMF som gärna kallar oss bolaget på kundens sida, arbetar stenhårt för att göra vad vi kan för att komma tillrätta med det här. Ser vi en möjlighet att göra det bättre, enklare eller billigare för våra kunder så tar vi gärna den, även om det innebär stora utmaningar. Och det är precis vad vi gjort, och kommer att fortsätta göra, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Modernare villkor även för kommun-, landstings- och statsanställda
AMF har för avsikt att genomföra motsvarande villkorsförändringar som för SAF-LO även för andra avtalsområden. Närmast på tur står modernare och enhetliga villkor för de kunder som arbetar inom kommun och landsting (KAP-KL), och för de statligt anställda (PA03/PA16). Det förberedande arbetet som redan påbörjats har visat att stor nytta kommer kunna dras av de kunskaper och erfarenheter som villkorsomläggningen inom SAF-LO bidragit till.

Lovande steg mot bättre regelverk
Många samlar under sina yrkesliv på sig en rad olika tjänstepensioner, inom olika avtalsområden och från olika produktgeneration. Detta har en tendens att göra det svårare att överblicka det egna sparandet, och leder inte sällan till onödigt höga avgifter eftersom varje försäkring ofta har en separat sådan. AMFs arbete med att skapa enhetliga moderna villkor och avgifter för olika produktgenerationer inom samma avtalsområde är ett sätt att minska onödiga kostnader och administration, inom ramarna för rådande förutsättningar. På sikt skulle även sammanslagningen av olika försäkringar kunna vara en väg framåt. Något som hittills dock i princip omöjliggjorts av det gällande regelverket.

Under hösten kom dock positiva besked från Skatterättsnämnden, som slog fast att sammanslagningen av pensionsförsäkringar inte bör ge någon beskattning av inkomstlaget tjänst. Beslutet har överklagats av Skatteverket, men skulle beslutet stå sig även i högre instanser öppnar sig möjligheten att föra samman försäkringar, och därmed möjligheten att förenkla och förbättra på ett mer genomgripande sätt.

AMF i startgroparna för upphandling av förvalet SAF-LO
Svenskt Näringsliv och LO har tidigare meddelat att det under hösten ska ske en upphandling av förvalsalternativet för Avtalsförsäkring SAF-LO, som kommer att gälla från och med 2017 års premie. AMF, som under lång tid varit förval inom avtalsområdet, meddelade tidigt att bolaget accepterar de nya anslutningsvillkoren, både för traditionell försäkring och för fondförsäkring.

Nästa steg i processen är den planerade upphandlingen. Tidsplanen har dock skjutits fram, mot bakgrund av att Pensionsnämnden inte lyckats komma fram till vilka kriterier som ska gälla. AMF har dock förberett sig väl inför den kommande processen, och står redo att påbörja besvarandet av en offertförfrågan så snart den inkommer, med den tydliga målsättningen att även fortsättningsvis få förtroendet att vara förval.

Högst solvens bland jämförbara bolag
Under kvartalet uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,13 (0,13) procent. Premieinkomsten uppgick till 15,0 (15,2) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,6 (2,7) miljarder kronor. Koncernens totalresultat uppgick till 1,5 (15,0) miljarder kronor. AMFs solvensgrad var 179 procent att jämföra med 211 vid årsskiftet. Minskningen beror till betydande del på att 20,3 miljarder kronor avsatts till höjda garantier till kunder med ett stort överskott.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 550,0 (527,4) miljarder kronor, varav det förvaltade kapitalet inom AMF Fonder uppgick till 115,3 (110,5) miljarder kronor.

Nyckeltal Jan-sept 2016 Jan-sept 2015
Totalavkastning (%) 4,5 2,6
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) 8,7 7,3
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) 6,6 6,7
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)* 0,13 0,13
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* 0,03 0,03
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** 15 025 15 194
Koncernens totalresultat (Mkr)**** 1 458 14 953
Sept 2016 Dec 2015
Solvensgrad (%)*** 179 211
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) 433 980 416 306
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) 115 340 110 527
Totalt förvaltat kapital (Mkr) 550 042 527 386
* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall.
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,6 (2,7) miljarder kronor.
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna. **** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om -26,2 (-0,9) miljarder kronor till periodens resultat.

För frågor kontakta:
Jens Söderblom, Presschef AMF, 073-086 98 41, jens.soderblom@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. LO  och Svenskt Näringsliv äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt drygt 500 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 4 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.

Taggar:

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Mot bakgrund av det utmanande marknadsläget är jag nöjd med att vi kan leverera en starkare avkastning än samma period föregående år. Det tredje kvartalet har präglats av fortsatt nervositet i världsekonomin i kölvattnet efter Brexit. Utvecklingen på aktiemarknaden har varit förhållandevis god, och även fastigheter har levererat en stabil avkastning. Vi ser försök från flera centralbanker att stimulera ekonomin, och det finns ett växande tryck efter politiska stödåtgärder. Samantaget pekar det mesta på en fortsatt nervositet hos de finansiella marknaderna.
Peder Hasslev, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF
AMF får nu Sveriges lägsta pensionsavgifter, med ett tak på maximalt 300 kronor per år, samtidigt som det blir enklare och mer transparent att överblicka sitt sparande. Det här är jag mycket stolt över. Efter flera års hårt arbete har vi rott iland en på många sätt banbrytande reform, och helt utan större missöden genomfört en tekniskt komplicerad process under vilken vi flyttat drygt fem miljoner försäkringar och 300 miljarder kronor. Det finns för många gamla omoderna försäkringsprodukter på marknaden, och vi på AMF som gärna kallar oss bolaget på kundens sida, arbetar stenhårt för att göra vad vi kan för att komma tillrätta med det här. Ser vi en möjlighet att göra det bättre, enklare eller billigare för våra kunder så tar vi gärna den, även om det innebär stora utmaningar. Och det är precis vad vi gjort, och kommer att fortsätta göra.
Johan Sidenmark, vd AMF