UTTALANDE FRÅN DE FÖRSÄKRADES OMBUD I AMF, ADVOKAT AXEL CALISSENDORFF, ANGÅENDE FÖRLIKNINGEN MED CHRISTER ELMEHAGEN

Mitt uppdrag har varit att företräda de försäkrade i den tvist som förelegat mellan AMF och dess tidigare VD Christer Elmehagen om dennes flytt av pensionskapital och vad AMF hävdat utgör högre betalda pensionspremier än vad bolaget avsett. Uppdraget har utförts med uteslutande de försäkrades intresse för ögonen. Jag har inte haft några andra lojaliteter än mot de försäkrade. Ytterst har jag ett ansvar för att tillse att den intressekonflikt som skulle kunna finnas mellan AMF:s styrelse och de försäkrade inte får till effekt att en förlikning träffas på villkor som är oförmånliga för de försäkrade. Som underlag för mitt arbete och för mina bedömningar har jag haft tillgång till, vad jag bedömer, allt relevant material och även gjort resp. initierat egna utredningar. Min roll kan liknas vid en rådigivare till styrelsen och AMF:s ombud med stort inflytande. Jag har deltagit i ca 10 möten, varav fyra med AMF:s styrelse, sedan mitten av april 2009 då jag utsågs till de försäkrades ombud. AMF:s styrelse, ledning och ombud har alla varit lyhörda för de synpunkter och analyser som jag under arbetets gång har redovisat. Samarbetet har fungerat fullt tillfredsställande och frågan om ett utövande av ett veto från min sida har inte behövt ställas på sin spets. Jag har eftersträvat att göra en allsidig bedömning av för- och nackdelar med en förlikning, framför alternativet som vore en långdragen och kostnadskrävande process i allmän domstol. Det innefattar att jag med utgångspunkt uteslutande i de försäkrades intresse gjort en bedömning av risker och möjligheter med en process. Inom ramen för den allsidiga bedömningen har jag också beaktat skillnaden mellan de olika alternativen för de försäkrade när det gäller möjligheterna att fokusera på det löpande arbetet för AMF:s styrelse och ledning. Jag har rekommenderat styrelsen att ingå den förlikning som parterna nu har träffat. Det är enligt min mening ett klart bättre alternativ än att tolkningsfrågan blir föremål för tvist i domstol. Det är tillfredsställande för de försäkrade att effekterna av flytten nu neutraliseras och att Christer Elmehagen återbetalar en så ansenlig del av de höga pensionspremier, som AMF har betalt.

Om oss

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder. Läs mer om oss på http://www.amf.se

Prenumerera

Dokument & länkar