Beslut om företrädesemission

Pressmeddelande 16/16
2016-10-26

Den 26 oktober 2016 tog styrelsen i Amhult 2 AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission med stöd av bemyndigandet från extra stämma den 24 oktober i år.

Emissionen omfattar högst 688 933 B-aktier, och motsvarande 55 114 640 kronor före emissionskostnader. Utbyggnaden av Amhult Centrum etapp II pågår med oförminskad kraft. För att ge styrelsen ytterligare redskap i finansieringen av utbyggnaden gör styrelsen bedömningen att en nyemission ökar bolagets handlingsfrihet och minskar beroendet av finansiella institut. Nyemissionen är ett led i att öka takten i byggandet av fastigheter i Amhult 2 AB.

Företrädesrätt – Den som på avstämningsdagen den 9 november 2016 är registrerad som aktieägare i Amhult 2 AB (publ)s B-aktie erbjuds med företrädesrätt att teckna en (1) ny B-aktie för sex (6) innehavda registrerade B-aktier i Bolaget. Teckningsrätter - Aktieägare i Amhult 2 AB erhåller för varje befintlig B-aktie en (1) teckningsrätt B. Det krävs sex (6) teckningsrätter B för att teckna en (1) ny B-aktie.
Avstämningsdag - hos Euroclear Sweden AB, (VPC) för rätt till deltagande i emissionen är den 9 november 2016. Sista dag för handel i Amhult 2 AB aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 7 november 2016. Första dag för handel i Amhult 2 AB aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 8 november 2016.
Emissionsvolym – 55 114 640 kronor fördelade på 688 933 B-aktier. Teckningskurs – 80 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
Teckningstid – 14 november 2016 – 5 december 2016.
Teckning med företrädesrätt – För befintliga och direktregistrerade ägare sker teckning på den färdigtryckta emissionsredovisningen eller Särskild anmälningssedel 1. Förvaltarregistrerade ägare ska teckna sin företrädesrätt genom instruktioner från respektive förvaltare.
Likvid – Aktier tecknade med företrädesrätt betalas senast den 5 december 2016. Övriga tilldelade aktier ska betalas senast 3 bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan enligt instruktion på avräkningsnotan. Aktierna beräknas levererade till VP-konto/depå i början av januari 2017.
Handel i teckningsrätter – teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget från den 14 november – 1 december 2016.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas i det memorandum som offentliggörs senast i samband med att teckningstiden inleds.

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30
Maria Nord Loft, VD  maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, ekonomichef annika@amhult2.se 031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Om oss

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Prenumerera

Dokument & länkar