Delårsrapport 1/2018

Pressmeddelande 05/18
2018-05-03


Januari-mars 2018, AMHULT 2 AB (publ)

Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 724 (5 450) TSEK.

Resultatet för perioden 3 030 (1 273) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 0,44 (0,19) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till mars uppgick till 7 724 (5 450) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 3 030 (1 273)TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har de pågående byggnationerna av kvarter Signalflyget 2 samt Luftseglaren 2 fortsatt utan hinder och enligt tidplan. Inflyttning i kvarter Signalflyget beräknas ske i december 2018 och i kvarter Luftseglaren 2 sommaren 2019.


FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.


AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital:                       136 950 660 SEK
Antal aktier:                        6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag:                            A
Antal:                                  2 025 000
Aktieslag:                            B
Antal:                                  4 822 533
Kvotvärde:                          20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 0,44 (0,19) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Förvaltningsfastigheter

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2017-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.


LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34. Vid årsstämman den 13 april 2010 beslutades att bolaget skall bedriva handel med finansiella instrument för att få en tillfredsställande avkastning på överlikviditet. Till följd av detta redovisas nu handel med värdepapper som ett eget segment.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

Torslanda den 26 april 2018

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen                                           Maria Nord Loft                 
Styrelseordförande                                    Verkställande direktör
Alf Lindqvist                                            Göran Evaldsson                                      Niels Techen
Styrelseledamot                                        Styrelseledamot                                        Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2018-08-28| 2:a kvartalsrapport              (30 jun 18)

2018-11-02| 3:e kvartalsrapport              (30 sep 18)

2019-02-22| Bokslutskommuniké           (31 dec 18)

2019-03-28| Årsredovisning 2018

DOTTERBOLAG

Terrester AB

Postflyget 7

423 37 Torslanda

Telefon: 031-92 38 35

Amhult 2 AB (publ)

Maria Nord Loft

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018.

För ytterligare information kontakta VD Maria Nord Loft, tel. 0709-76 89 97, maria@amhult2.se eller styrelseordförande Eigil Jakobsen, tel. 0709-76 89 00, eller eigil@amhult2.se 

För information besök gärna vår hemsida www.amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Om oss

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Prenumerera

Dokument & länkar