Delårsrapport 3/2015

Januari-september 2015, AMHULT 2 AB (publ)

 

Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 861 (6 037) TSEK.

Resultatet för perioden – 1 427 (73 069) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till – 0,23 (11, 86) kronor per aktie.

Omsättning och resultat

Bolagets omsättning under perioden januari till september uppgick till 3 861 (6 037) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till – 1 427 (73 069) TSEK efter skatt.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar ca 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital:                                         123.172.000 SEK

Antal aktier:                                                6.158.600

Fördelning av utgivna aktier

Aktieslag:                                                          A

Antal:                                                          2.025.000

Aktieslag:                                                          B

Antal:                                                          4.133.600

Kvotvärde:                                            20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr – 0,23 (11,86) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 5 personer.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Förvaltningsfastigheter

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2014-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 2 november 2015

AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen                                          Maria Nord Johannesson   

Styrelseordförande                                   Verkställande direktör

Alf Lindqvist                                           Anders Wengholm            

Styrelseledamot                                        Styrelseledamot

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2016-02-24| Bokslutskommuniké            (31 dec 15)

2016-03-23| Årsredovisning 2015

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter. www.amhult2.se

För ytterligare information hänvisas till:

Maria Nord Johannesson, VD                                  maria@amhult2.se                       031-92 38 34

Annika Corneliusson, ekonomichef                       annika@amhult2.se                     031-92 38 33

Eigil Jakobsen; styrelseordförande                         eigil@amhult2.se                           031-92 38 30

eller Amhult 2:s webbplats.

DOTTERBOLAG

Terrester AB

Flygledarevägen 3A

423 37 Torslanda

Telefon: 031-92 38 35 Telefax: 031-92 38 38

För ytterligare information hänvisas till:

Eigil Jakobsen, styrelseordförande                          eigil@amhult2.se                           031-92 38 30

Maria Nord Johannesson, VD                                  maria@amhult2.se                       031-92 38 34

Annika Corneliusson, ekonomichef                       annika@amhult2.se                     031-92 38 33

eller Amhult 2:s webbplats www.amhult2.se.

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

Om oss

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Prenumerera

Dokument & länkar