Delårsrapport 3/2017

Pressmeddelande 12/17
2017-11-02

Januari-september 2017, AMHULT 2 AB (publ)

Nettoomsättning för perioden uppgick till 21 697 (12 554) TSEK.

Resultatet för perioden 7 176 (2 631) TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 1,05 (0,43) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till juni uppgick till 21 697 (12 544) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 7 176 (2 631) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har utbyggnad av Folktandvårdens kommande lokaler i kvarter Radarflyget påbörjats och produktionen förlöper enligt tidplan med en beräknad inflyttning första kvartalet 2018.

Avseende produktionen för kvarter Signalflyget II förlöper även denna enligt tidsplan och det samma gäller för den nyligen påbörjade produktionen av kvarter Luftseglaren II. När kvarter Signalflyget II färdigställs i slutet på 2018 kan vi erbjuda marknaden ytterligare 64 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt och därefter under första kvartalet 2019 ytterligare 36 bostäder även dessa med upplåtelseformen hyresrätt. Denna strategi med tillskapande av hyresrätter har tidigt prioriterats av styrelsen för Amhult 2 och har visat sig vara framgångsrik. Positioneringen skapar möjligheter för förvaltningsbolaget Amhult 2 och möter även upp de osäkerhetsfaktorer rörande bostadsrättsmarknaden som diskuterats under den senaste perioden.

Vår bedömning är att det finns det en grupp kunder som önskar ett smidigt och enkelt boende, och också ett stort segment av kunder som ej önskar binda eget kapital i ett boende. Faktorer som ytterligare talar för god utveckling är den trend som vi ser påverkar fastighetsmarknaden med stor inflyttningen till storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta fakta stärker situationen avseende hyresbostäder i storstadsregionerna. I storstäderna är vakanserna obefintliga. Ett tillskott av hyresrätter kommer att gynna den efterfrågade sociala rörligheten i storstadsregionen Göteborg. Hyresrätten är också ett alternativ som i stor utsträckning saknas i Torslanda och kommer bidra till ytterligare kvaliteter i etapp II.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.  
AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 1,05 (0,43) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är utförd per 2016-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 30 oktober 2017

AMHULT 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Eigil Jakobsen                  Maria Nord Loft
Styrelseordförande          Verkställande direktör

Alf Lindqvist                   Niels Techen                                          Göran Evaldsson
Styrelseledamot               Styrelseledamot                                     Styrelseledamot

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2017.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2018-02-22| Bokslutskommuniké (31 dec 17)
2018-03-19| Årsredovisning 2017

På Amhult 2s webbplats finns möjlighet att hämta pressmeddelanden och delårsrapporter. www.amhult2.se

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, CFO annika@amhult2.se 031-92 38 33
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30

DOTTERBOLAG
Terrester AB
Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Om oss

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Prenumerera

Dokument & länkar