Amnode Årsstämmokommuniké 2017

Årsstämma 2017 har avhållits den 1 juni 2017 i Amnode AB hos dotterbolaget AM Stacke Group i Gnosjö. Stämman leddes av styrelseledamoten Michael Lindström och 21 aktieägare var närvarande på den välbesökta stämman, representerande 48,0 % av rösterna i Bolaget. Framlagd årsredovisning 2016, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Årsstämman beslutade att;

-          fastställa 2016 resultat- och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2016.

-          ingen utdelning skall lämnas och att de till årsstämman förfogande vinstmedlen balanseras i ny räkning.

-          till styrelse intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de tre ledamöterna Michael Lindström, Lars Save, Tarja zu dem Berge och nyval av Peter Larsson och Bajram Nuhi att utgöra bolagets ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Inga suppleanter valdes. Styrelsen utser ordförande inom sig.

-          att anta ny bolagsordning med ändrade gränser för aktiekapital och antalet aktier.

-          ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Idag finns totalt 66 357 184 aktier i Amnode AB

Gnosjö 1 juni 2017

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår nya hemsida www.Amnode.se

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina tre dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging in Skultuna AB och Stacke Sourcing AB.

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar