Amnode Årsstämmokommuniké 2018

Årsstämma 2018 har avhållits den 23 maj 2017 i Amnode AB hos dotterbolaget AM Stacke Group i Gnosjö. Stämman leddes av styrelseledamoten Michael Lindström och 20 aktieägare var representerade på stämman, representerande 26,5 % av aktier och röster i Bolaget. Framlagd årsredovisning 2017, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Årsstämman beslutade att;

-          fastställa 2017 resultat- och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2017.

-          ingen utdelning skall lämnas och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

-          till styrelse intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de tre ledamöterna Michael Lindström, Lars Save, Peter Larsson samt nyval av Lars Delin och Sam Olofqvist att utgöra bolagets ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Inga suppleanter valdes. Stämman utsåg Lars Save som ordförande för styrelsen.

-          anta riktlinjer enligt styrelsens förslag om ersättningar till ledande befattningshavare

-          anta instruktion för valberedningens arbete inför årsstämman 2019

-          godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens har bemyndigats att fastställa slutliga villkor för företrädesemissionen som kommer att publiceras 24 maj 2018.

-          ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Idag finns totalt 174 447 704 aktier i Amnode AB

På efterföljande konstituerade styrelsemöte har styrelsen med anledning av styrelsevalet på stämman utsett Sam Olofqvist till bolagets VD och koncernchef, tidigare VD Lars Save återtar därmed rollen som ordföranden för styrelsen.  Sam är idag COO för koncernen och VD för det helägda dotterbolaget AM Stacke Group AB.

Gnosjö 23 maj 2018

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår hemsida www.Amnode.se

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina tre dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging in Skultuna AB och Stacke Sourcing AB.

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar