Amnode genomför en företrädesemission villkorat godkännande vid extra bolagsstämma om ca 19,9 msek

Den 15 oktober tog styrelsen i Amnode  AB (publ) beslut om att genomföra en garanterad nyemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 15 november 2016.

Den 15 oktober 2016 kallade styrelsen i Amnode till en extra bolagstämma den 15 nov kl 16.00 i bolagets lokaler på Sjörydsvägen 10-12, Gnosjö för att ta beslut om nyemission. Den 28 oktober 2016 offentliggjordes styrelsens förslag till stämman med villkor för emissionen som är med företräde för nuvarande aktieägare 3:1, 3 nya på 1 gammal, nyemissionen avser högst 49 767 888 aktier. Emissionskursen är satt till 0,40 SEK, ca 50 % rabatt, mot volymvägd avslutskurs på marknadsplatsen.

Emissionen är genom teckningsförbindelser (35%) och genom garantiförbindelser (65%) garanterad till 100%. Vid full teckning tillförs Amnode därmed 19 907 155 SEK före emissionskostnader. Nyemissionen avser högst 49 767 888 aktier

Skälet till nyemissionen är att;

-          genomföra investeringar i produktionsutrustning för att säkerställa nuvarande kundvolymer och öka produktiviteten

-          genomföra initierat besparingsprogram som när det är fullt ut genomfört 2018 kommer att sänka kostnadsmassan med 8,0 MSEK på årsbasis

-          stärka balansräkning och likviditet inför expansion organiskt genom nya kundorder samt förvärv av kompletterande verksamheter

Ytterligare en ambition är att i samband med nyemissionen öka vetskapen om och intresset för Amnode och därigenom erhålla ett breddat ägande i bolaget, idag har Amnode ca 600 aktieägare.

Preliminär tidplan (angivna datum avser 2016)

Tisdag 15 nov                           Extra stämma tar beslut enligt styrelsens förslag om företrädesemissionen
Tisdag 22 nov                           Sista dag för handel inkl. teckningsrätter
Onsdag 23 nov                         Första dag för handel exkl. teckningsrätter
Torsdag 24 nov                         Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i nyemissionen med företrädesrätt
Måndag 28 nov                         Beräknad dag för offentliggörande av Memorandum
Tisdag 29 nov                           Teckningsperioden påbörjas, handel med teckningsrätter påbörjas
Fredag 9 dec                             Sista dag för handel med teckningsrätter
Tisdag 13 dec                           Teckningsperioden avslutas
Måndag 19 dec                         Offentliggörande av utfall nyemissionen

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är rådgivare till Amnode i emissionen. Aqurat är emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta;
Lars Save

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar