Amnode genomför säkerställd företrädesemission om 13,1 MSEK

Styrelsen för Amnode AB, (publ) har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, villkorat ett godkännande av en extra bolagsstämma.

Styrelsen har också beslutat att kalla till extra stämma den 30 november 2017, klockan 15.00 i Bolagets i bolagets lokaler på Sjörydsvägen 10-12, Gnosjö för att ta beslut om ändrad bolagsordning och genomföra en nyemission enligt styrelsens beslut. Kallelsen till stämman med beslutsförslag utgår i särskild ordning.

Emissionsbeslutet är i korthet en emission med företräde för nuvarande aktieägare 1:1, 1 nya på 1 gammal, Emissionskursen är satt till 0,15 SEK, ca 35 % rabatt, mot volymvägd avslutskurs på marknadsplatsen, 1:1 innebär max 87 223 852 nya aktier.

Emissionen är säkerställd till 100 % genom bindande teckningsförbindelser med ca 27 % från befintliga ägare utan kostnad för bolaget och till ca 73 % med garantiförbindelser. Ersättning till garanterna av nyemissionen utgår, enligt avtal med 8 % kontant alternativt 10% aktier i det fall emissionen inte fulltecknas, på garanterat belopp. Amnode tillförs därmed 13 083 577,80 kronor före emissionskostnader som beräknas till ca 2,4 MSEK varav kostnad till garanter beräknas uppgå till ca 0,8 MSEK. Nyemissionen avser högst 87 223 852 nya aktier och Amnode kommer totalt ha 174 447 704 aktier efter full registrering hos Bolagsverket.

Skälet till nyemissionen är att;

-          Öka tillgången till nödvändigt rörelsekapital inför 2018 ökade ordervolymer.

-          Sänka underhållas och produktionsstörningskostnader genom investeringar i produktionsutrustning för att säkerställa ökande kundvolymer och öka produktiviteten

-          Stärka balansräkningen och erhålla externfinansiering för maskininvesteringar och inköp av råmaterial och ämnen. 

Ytterligare en ambition är att i samband med nyemissionen öka vetskapen om och intresset för Amnode och därigenom erhålla ett breddat ägande i bolaget, idag har Amnode ca 1 200 aktieägare.

Preliminär tidplan (angivna datum avser 2017)

Onsdag 1 nov                            Kallelse till extra stämma     

Torsdag 23 nov                        Sista dag för rösträttsregistrering till stämman

Torsdag 30 nov                        Extra stämma tar beslut enligt styrelsens förslag om

                                                    företrädesemissionen

Fredag  1 december                 Sista dag för handel inkl. teckningsrätter

Måndag 4 december               

-          Avstämningsdag för erhållandet av teckningsrätter och rätt till

deltagande i nyemissionen med företrädesrätt.

-          Beräknad dag för offentliggörande av Memorandum

-          Första dag för handel exkl. teckningsrätter

Onsdag 6 dec                               Teckningsperioden påbörjas, handel med teckningsrätter påbörjas

Måndag 18 dec                           Sista dag för handel med teckningsrätter

Onsdag 20 dec                             Teckningsperioden avslutas

Fredag  22 dec                             Offentliggörande av utfall nyemissionen

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är rådgivare till Amnode i emissionen. Mangold är emissionsinstitut.

Frågor till VD Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november  2017.Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera