Amnode uppdaterar tidsplan för företrädesemissionen av aktier


Som tidigare har kommunicerats har Styrelsen för Amnode AB (”Amnode” eller ”Bolaget”) beslutat att, under förutsättning av godkännande av årsstämman den 23 maj 2018, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare samt att bemyndiga styrelsen att besluta om slutliga emissionsvillkor (”Företrädesemissionen”). För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 8 Mkr, före avdrag för emissionskostnader. Kallelse till årsstämman med styrelsens förslag offentliggjordes genom pressmeddelande den 17 april 2018

Företrädesemissionen i korthet

  • Företrädesemissionen genomförs i syfte att möjliggöra nödvändiga rationaliseringar för att öka lönsamheten samt inköp av nödvändig produktionsutrustning och stärka tillgången till rörelsekapital över sommaren och återstarten efter sommaruppehållet.
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är fredagen den 1 juni 2018. Förutsatt att årsstämman beslutar att godkänna Företrädesemissionen förväntas teckningsperioden att löpa från och med den 5 juni 2018 till och med den 19 juni 2018.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 24 maj 2018, efter årsstämmans godkännande.
  • Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman den 23 maj 2018 godkänner styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen.
  • Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Aktietorget Stockholm under perioden 5 juni till 13 juni 2018.

Tidplan för Företrädesemissionen

Tidplanen kan komma att ändras.

23 maj 2018                                                               Årsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen

24 maj 2018                                                               Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive teckningskurs och teckningsrelation

30 maj 2018                                                               Sista handelsdag för Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

31 Maj 2018                                                               Första handelsdag för Bolagets aktier exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

1 juni 2018                                                                 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

4 juni 2018                                                                 Beräknad dag för offentliggörande av IM

5 juni – 13 juni 2018                                               Handel i teckningsrätter i Amnode

5 juni – 19 juni 2018                                               Teckningsperiod för aktier i Amnode

Emissionsrådgivare är Göteborg Corporate Finance AB

Emissionsinstitut är Mangold Fondkommission AB

Amnode AB

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@saveit.se

+46 705 90 18 22

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar