Bokslutskommuniké 2017

Januari - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,9 MSEK (76,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -6,3 MSEK (-1,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,9 MSEK (-8,6)
 • Resultat efter skatt blev -20,4 MSEK (-10,5)
 • Resultat per aktie blev -0,27 SEK (-0,70)
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 30,1 % (34,0)
 • Eget kapital per aktie uppgår till 0,23 SEK (0,47)

Oktober - december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,2 MSEK (19,6)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -4,3 MSEK (-0,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (-2,7)
 • Resultat efter skatt blev -11,9 MSEK (-3,2)
 • Resultat per aktie blev -0,14 SEK (-0,18)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 12 oktober ingick Amnode ett nytt flerårsavtal med en ny större industriell kund och global leverantör av flödeskomponenter till framför allt den tunga fordonsindustrin Beräknat ordervärde under 2018 ca 20 mkr och ca 30 mkr under 2019.
 • Den 29 december stängdes Amnodes säkerställda företrädesemission vilken tillförde 13,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 3,2 MSEK.

Vår aktie 

 • Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden januari – december 2017, har varit per aktie 0,33 SEK under 251 handelsdagar med en fallande trend. Avslutskursen per 31 december 2017 var 0,15 SEK.

VD:s kommentar:

”Den negativa utvecklingen fortsatte i fjärde kvartalet, Amnode fortsätter tyvärr att backa sig in i framtiden med sjunkande omsättning och försämrat resultat, oavsett hur man räknar. Ett intensivt arbete pågår för att vända skutan och kunna dra fördel av den orderingång som rapporterats. Mycket som görs skall långvarigt ta bolaget till en nödvändig lönsamhet. Det tar dock tid, allt för lång tid kan man tycka på goda grunder.

Fortsatt utfasning ett antal produkter med dålig eller ingen lönsamhet och ett skifte från mässing till stål drar ner omsättningen men minskar materialandelen och därmed en ökad lönsamhet på sikt. De nya volymer för 2018 som annonserats har börjat produktions sättas men det tar mer tid och resurser i anspråk.

Mycket av produktionsproblemen är hänförliga till en äldre maskinpark som nu automatiserats, vilken mer och mer går obemannad och som på sina håll är hårt belastad. Vår genomförda emission har bara till en del kunna råda bot på denna typ av flaskhalsar. Därtill har priset på våra viktigaste insatsvaror, koppar och mässing, ännu engång börjar dra iväg utan att vi under perioden kunnat kompensera oss för detta mot nästa led.

Under 2017 har Amnodes nettoomsättning backat med ca 5,5 procent (-4,2) MSEK, vilket slår hårt mot rörelseresultatet för perioden samtidigt har rörelsekapitalet försämrats. Trots nyemissionen som tillförde ca 10 mkr i ny likviditet är likvidsituationen inte tillfredsställande och kräver att första kvartalet börjar levererar nya affärsvolymer enligt budget.  

Glädjeämnen i ett annars mycket deppigt år att smedjan i Skultuna fortsatt håller farten uppe. Smolken här är den stora materialandelen, svängningarna och uppgången på mässing resulterat i dålig lönsamhet.  Dock inriktar vi oss på att försöka säkra förutsättningarna för ett bra 2018. 

Genom nyemissionen i slutet på året har styrelsen säkrat tillgången till nödvändigt rörelsekapital för att vi med rimlig affärsrisk skall nå delmålen för 2018 till de tidigare annonserade finansiella målen, minst 100 MSEK i omsättning och minst 12 % i EBITDA i bokslutet 2019. Styrelsen avvaktar kvartal 1, 2018 utfall innan eventuell revision av dessa mål görs.

Amnode behöver under 2018 förnya maskinparken och ersätta ett antal produktionsceller för att långsiktigt erhålla en stabil och lönsam verksamhet. Styrelsen undersöker alternativa lösningar och en ytterligare emission för att finansiera dessa inköp kan inte uteslutas under året.

Amnode har betydande skulder, ingen huvudägare och saknar annat betalningsmedel än att utge nya aktier för att finansiera nödvändiga maskininvesteringar

Lars Save, VD och koncernchef 


Verksamheten 

Amnode AB äger 95,0 procent av A M Stacke Group som är koncernens bearbetningscentrum i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning av mässings- och stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, och VVS sektorn. A M Stacke Group äger också dotterbolaget SGV Produktion AB som är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av varmpressade och maskinbearbetade mässingartiklar.

Händelser under perioden 

Den 12 oktober tecknade Amnode ett nytt flerårsavtal med en ny större industriell kund och global leverantör av flödeskomponenter till framför allt den tunga fordonsindustrin.

Avtalet har gett ett mindre tillskott om ca 1 MSEK, i omsättning under fjärde kvartalet 2017. Beräknat ordervärde under 2018 ca 20 mkr och ca 30 mkr under 2019. Ytterligare volymer kan tillkomma under den närmsta tiden på grund av den stora efterfrågan som nu råder framförallt från världens lastbilstillverkare.

På extra bolagsstämma den 30 november 2017 beslutades att genomföra en företrädesemission i bolaget om totalt 87 223 852 aktier á 0,15 SEK. Den 29 december stängdes emissionen tillförde koncernen ca 9,9 MSEK i likviditet, vilken har utbetalts efter årsskiftet.

Den 24 november press meddelades att moderbolagets VD Lars Save utreds av Ekobrottsmyndigheten för insiderhandel i Amnodes aktie. Mer information finns på Amnodes hemsida.

I slutet av perioden har Amnode AB förvärvat ytterligare 1,3 % av AM Stacke Group AB för 0,1 MSEK och äger vid årsskiftet 95 % av bolaget. Målet under 2018 är att försöka lösa in resten från en extern ägare.

Omsättning och resultat januari-december

Nettoomsättningen uppgick till 71,9 MSEK jämfört med 76,1 MSEK 2016.  

Rörelseresultatet uppgick till -12,9 (-8,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -17,9 (-11,3) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var -6,3 (-1,2) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 4,5 MSEK, jämfört med 5,4 2016, avskrivningar på goodwill uppgick till 2,0 MSEK, jämfört med 2,0 MSEK 2016.

Finansnettot blev -1,5 MSEK jämfört med -1,8 MSEK 2016. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den belåning som finansierar verksamheten i de rörelsedrivande bolagen.

Skattekostnaden uppgick till -6,0 (-0,2) MSEK,  en genomsnittlig skattesats om -41,7 (-0,2) procent.

Årets resultat blev -20,4 (-10,5) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,27 (-0,70) SEK.


Omsättning och resultat oktober - december

Nettoomsättningen uppgick till 18,2 MSEK under fjärde kvartalet, jämfört med 19,6 MSEK motsvarande kvartal i fjol. Minskningen beror till stor del på att ett antal produkter har fasats ur produktionen och att produktionstakten av de nya produkterna inte kommit upp full volym ännu.

Rörelseresultatet uppgick till -5,8 (-2,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -31,8 (-13,9) procent. Rörelseresultatet har påverkats av omsättningsminskningen, en engångs-nedskrivning av lagret med -2,9 MSEK samt reklamationskostnader om ca -0,5 MSEK.

Rörelseresultatet EBITDA var -4,3 (-0,7) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till -1,0 MSEK, jämfört med 1,5 2016, avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, jämfört med o,5 MSEK motsvarande kvartal 2016.

Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet, jämfört med -0,5 MSEK motsvarande kvartal 2016. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group.  

Skattekostnaden under kvartalet uppgick till -5,8 (-0,1) MSEK, varav - 6,4 MSEK avser en engångsnedskrivning av den uppskjutna skattefordran, motsvarande en genomsnittlig skattesats om -94,4 (-1,6) procent.

Periodens resultat blev -11,9 (-3,2) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,14 (-0,18) SEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (0,6) MSEK under fjärde kvartalet.  Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras i huvudsak av att rörelseresultatet tillsammans med räntekostnaderna uppgick till ca -1,5 MSEK, rörelsekapitalet har varit i stort sett oförändrat under kvartalet +0,1 MSEK.

Investeringar

Årets investeringar i materiella anläggnings-tillgångar uppgick till 2,5 (3,8) MSEK, vilket i huvudsak är kompletterande investeringar i SGVs press som anskaffades under 2016. Investeringar i dotterbolag har uppgått till 0,1 (-) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgår till 16,8 MSEK, jämfört med 20,1 MSEK per 31 december 2016. Minskningen av nettoskulden är i huvudsak hänförlig till den pågående företrädes-emissionen som tillför netto 9,9 MSEK samt fortsatta kraftiga amorteringar av koncernens lån och leasingfinansiering.

Likvida medel uppgick till 0,1 MSEK, jämfört med 3,0 MSEK vid årsskiftet 2016. Därutöver har koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 9,5 MSEK, varav 9,1 MSEK var nyttjat per balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att belåna kundfordringar om totalt 9,3 MSEK varav 7,9 MSEK var utnyttjat per balansdagen.

Förvärv och avyttringar

Under 2017 har inga förvärv och avyttringar skett.  

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick den 31 december 2017 till 20,0 (24,4 per 2016-12-31) MSEK, vilket motsvarar 0,23 (0,47) SEK per utestående aktie. Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital visas på sidan 7. Några utestående options- eller konvertibelprogram fanns inte per den 31 december 2017. 

Aktien

Amnodes aktiekapital fördelat på 87 223 852 aktier med ett kvotvärde om 0,25 SEK. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 8 december 2008 på AktieTorget under kortnamnet AMNO och med ISIN-kod SE0002069633.

Under januari månad 2018 registrerades den företrädesemission som avslutades den 29 december 2017 efter att emissionen registrerats i januari 2018 har Amnode AB 174 447 704 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Personal

Antalet anställda vid periodens utgång var 44 (48 per den 31 december 2017).

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 45 jämfört med 49 2016. 

Ägarstruktur  

Per den 31 december 2017 hade Amnode AB (publ) 2 ägare med ett innehav motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget, totalt ägde dessa 15,52 % av bolaget.

Per den 31 december 2017 hade Amnode AB (publ) cirka 1200 aktieägare.

Transaktioner med närståenden 

Under 2017 har följande transaktioner med närstående gjorts inom Amnode koncernen:

·      VD Lars Save har genom bolag utfört konsulttjänster samt erhållit ersättning för leasad maskinutrustning med 759 TSEK. 

Sam Olofqvist har genom bolag utfört konsulttjänster mot en ersättning av 1 989 TSEK. 

Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Den 10 januari 2018 registrerades den första delen av Amnodes företrädesemission vilken omfattade 44 868 884 nya aktier vilket tillförde bolaget 6,7 MSEK i likviditet före emissionskostnader om ca 3,2 MSEK.

I samband med att emissionen registrerades sattes även aktiekapitalet ned med 17 444 771,60 kronor till 6 604 636,80 SEK. 

Den 23 januari 2018 registrerades den andra delen av Amnodes företrädesemission vilken omfattade 42 354 968 nya aktier vilket tillförde bolaget 6,4 MSEK i likviditet.

I samband med att emissionen registrerades ökades aktiekapitalet med 2 117 748,40 kronor till 8 722 385,20 SEK. 

Information om moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering och ägande av dotterföretag. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -15,7 (-12,2) MSEK. Moderbolaget har nettoinvesterat 16,2 (15,7) MSEK i aktier i dotterbolag. 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Amnodes verksamhet inkluderar ett antal affärsmässiga risker och osäkerhetsfaktorer typiska för en legotillverkare inom svensk industri. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 22 - 23 i årsredovisningen för 2016. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms ha tillkommit.

Redovisningsprinciper

Amnode AB tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Utdelning 2017

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2017.

Bemyndigande om nyemission

Amnodes styrelse föreslår årsstämman att ge styrelsen ett förnyat bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier inom ramen för bolagsordningens gränser. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att fram till nästa årsstämma 2019 besluta om nyemission av aktier.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas den 17 maj 2018, i Gnosjö.

Årsredovisningen för 2017 kommer att finnas tillgänglig under vecka 19 2018, i tryckt version på huvudkontoret och i digitalt format på hemsidan www.amnode.se

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktörens uppfattning är att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- faktorer som koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 28 februari 2018

Amnode AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Save

VD Amnode AB (publ)

Mobil: 0705-90 18 22

E-mail: lars.save@saveit.se 

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera