Delårsrapport januari – mars 2018

Januari-mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 19,5 MSEK (20,2)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,2 MSEK (-1,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 MSEK (-2,8)
  • Resultat efter skatt blev -1,5 MSEK (-3,3)
  • Resultat per aktie blev – 0,01 SEK (-0,05).
  • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 31,0 % (31,6)
  • Eget kapital per aktie uppgår till SEK 0,11 (0,32).

Väsentliga händelser

  •  Den 10 januari 2018 registrerades 41 635 369 aktier avseende den första delen av 2017 års nyemission i Amnode AB (publ), vilken påbörjades i december 2017. Del två som omfattade 45 588 483 aktier registrerades den 23 januari 2018. I samband med dessa registreringar sattes aktiekapitalet ned till 8 722 385 kr.

Händelser efter balansdagen

  •  Under april förvärvades samtliga utestående aktier (5%) i AM Stacke Group AB för 0,4 MSEK.

Vår aktie

  •  Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för kvartal 1 2018, var per aktie 0,10 SEK (1 636 avslut).

Nyckeltal

Q 1 2018 Q 1 2017 2017
Nettoomsättning, Tsek 19 534 20 219 71 855
Nettoomsättningstillväxt % -3,4 6,0 -5,5
Rörelseresultat EBITDA, Tsek 170 -1 115 -6 335
Rörelsemarginal EBITDA % 0,9 -5,5 -8,8
Rörelseresultat, Tsek -1 175 -2 846 -12 877
Rörelsemarginal % -6,0 -14,1 -17,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek -3 647 -7 085 -10 152

VD:s kommentar

” Efter en något svag försäljning i början på kvartalet har mars och även april löpt på enligt plan. Vi ser effekt av de nya projekten och försäljningen ökar igen, mars var bättre än motsvarande månad 2017 med +8 %.

Kvartalet visar en positiv EBITDA om 170 (-1 115) Tkr, vilket är något under budget på grund av den långsamma infasningen av nya artiklarna men en tydlig resultatförbättring som också ser ut att fortsätta under kvartal två.

Produktionsstörningarna har under kvartalet varit rimliga med tanke på infasningen av alla nya projekt som kommunicerades under andra halvan 2017. Amnode ligger nu i stort sett i fas med sina leveranser trots allt dubbelarbete och att mycket resurser allokerats för att starta upp nya produkter samt igångsätta nya utrustningar snabbast möjligt. Operativt går verksamheten bättre än på många år och med mindre störningar även om råvaruprisernas utveckling alltid oroar.

Vi ligger ca 9-12 månader efter i vår plan att vända runt Amnode och möta våra kommunicerade finansiella mål 2019. Styrelsen har beslutat och kommunicerat ännu en nyemission villkorad till årsstämmans godkännande. Emissionslikviden skall nyttjas till att investera i automatiserade produktions- celler för att Amnode skall kunna leverera de kommunicerade finansiella målen som är fortsatt oförändrade, 100 mkr 2019, med rimlig affärsrisk i vår omvärld och även om vi ligger lite i efterkant just nu. Tillväxten är nödvändig för att lönsamheten skall kunna markant förbättras och bli uthållig, även om det kortsiktigt i kvartalen kan slå på lönsamheten. Med vårt fokus på investeringar i automatisering, våra nya artiklar igångsatta och som är tidiga i sina produktcykler, vet vi att vi har en konkurrenskraftig leverans, en allt bättre produktmix och att vi kan behålla våra kunder.

Orderläget har utvecklats positivt inför de kommande kvartalen 2018, även om det alltid tar tid få våra nya artiklar i produktion. Med ett generellt lägre kostnadsläge ser vi fram mot en fortsatt resultatförbättring de återstående kvartalen för 2018. Även om vi tyvärr inte kan göra mycket åt priset på våra viktigaste råvaror, koppar och zink, som tillsammans med svängningar i dollar/svenska kronan påverkar vår kostnadsbild kraftigt, speciellt i vår verksamhet i Skultuna.

Styrelsen vidtager med ytterligare en emission de åtgärder man kan för att försöka säkra tillgången till nödvändigt investerings- och rörelsekapital (sista delen av vår investeringsplan ”automatisering och produktion med begränsad bemanning” samt att överbrygga belastningen på likviditeten som vanligt blir temporärt stor inför starten i höst) för att klara den planerade expansionen med ökad lönsamhet och att nå våra kommunicerade mål 2019.

Lars Save, VD och koncernchef

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar