Delårsrapport januari – september 2015

Januari - september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 59,5  MSEK (26,4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -0,5 MSEK (-2,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,4 MSEK (-2,8)
 • Resultat efter skatt blev -6,4 MSEK (-2,3)
 • Resultat per aktie blev -0,82 SEK (-0,58)
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 23,2 % (66,1)
 • Eget kapital per aktie uppgår till 1,88 SEK (3,28)

Juli - september 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,4  MSEK (7,7)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,8 MSEK (-3,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 MSEK (-3,3)
 • Resultat efter skatt blev -3,5 MSEK (-3,3)
 • Resultat per aktie blev -0,44 SEK (-0,67)

Väsentliga händelser under perioden

 • I slutet av september beslutades att fusionera Mattssons Mekaniska AB med Stacke Mattssons AB, fusionen förväntas slutföras runt årsskiftet 2015/16.

Händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Vår aktie

 • Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden januari – september 2015, har varit per aktie 3,08 SEK under 58 handelsdagar med en fallande trend.

Nyckeltal

(se tabell i bifogad pdf)

VD:s kommentar:

”Amnode har haft ett tufft tredje kvartal, visserligen med en bra tillväxt, på grund av konsolideringseffekter, men med stora svårigheter i produktionen och störningar hos viktiga leverantörer. ”

Uppstarten efter semesterperioden innebär alltid en ansträngd likviditet och särskilt eftersom perioden tyvärr har omfattats såväl av betydande produktionsstörningar både hos oss själva och hos viktiga material leverantörer.

September slutade dock på rekordnivåer vad gäller fakturering men störningarna under tredje kvartalet kommer fortsatt påverka verksamheten några månader framöver. En relativt kraftig förändring av produktionsmixen gör att matrialandelen kommer att sjunka och marginalen öka på sikt.

Extra kostnader för garantier, störningar och produktionsbortfall beräknas ha belastat kvartalet med ca 3 mkr samtidigt som en del ytterligare strukturkostnader också belastat resultatet.

Order- och offertläget är fortsatt gott inför 2016, högsta någonsin med en fortsatt mjuk efterfrågeökning. Planeringshorisonten är dock fortsatt kort och Amnode påverkas kraftigt av snabba kast och förskjutningar i kundernas avrop och utleveranser.

Koncernens tillgång till rörelse-finansiering är fortsatt vårt största bekymmer och stora ansträngningar görs fortlöpande för att finna en mer varaktigt finansieringslösning.

Lars Save, VD och koncernchef

Verksamheten

Amnode AB äger 89,9 procent av A M Stacke Group som är koncernens bearbetningscentrum i Gnosjö med kvalificerad fleraxlig bearbetning av mässings- och stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, och VVS sektorn. A M Stacke Group äger också dotterbolaget SGV Produktion AB som är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av varmpressade och maskinbearbetade mässing artiklar.

Händelser under perioden

Semesterperioden har inverkat negativt på resultatet för tredje kvartalet, dels genom låga utleveranser, produktionsstörningar vilket medfört ett ökat släp i utleveranserna. Kvartalet avslutades dock med bra utleveranser och hög produktion. Högsta någonsin i gruppens historia.

Orderläget är gott inför avslutningen av 2015 och början av 2016, med en fortsatt mjuk efterfrågeökning från främst etablerade kundrelationer.

Planeringshorisonten är dock kort och Amnode påverkas kraftigt av snabba kast och förskjutningar i kundernas avrop och utleveranser.

Kassaflödet är fortsatt kraftigt påverkat av problemen under sommaren och det omfattande och kostsamma strukturarbetet under 2013, 2014 som tyvärr nu även innefattar 2015. Tillgången till likvida medel är fortsatt mycket ansträngd och utan jämförelse den största riskfaktorn i Amnodes verksamhet. Styrelsen utreder alla möjligheter för att säkra tillgången till rörelsekapital.

I slutet av september beslutades att fusionera Mattssons Mekaniska AB med Stacke Mattssons AB, fusionen förväntas slutföras runt årsskiftet 2015/16.

Omsättning och resultat januari-september

Nettoomsättningen uppgick till 59,5 MSEK under perioden, jämfört med 26,4 MSEK motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-2,8) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -10,8 (-10,7) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var -0,5 (-2,5) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 4,4 MSEK, jämfört med 0,3 2014, avskrivningar på goodwill uppgick till 1,5 MSEK, jämfört med o,0 MSEK motsvarande period 2014.

Finansnettot var -1,4 MSEK under perioden, jämfört med 0,5 MSEK motsvarande period 2014. Den ökade kostnaden är i huvudsak hänförlig till den belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group AB, samt en engångsintäkt under 2014.

Skatteintäkten under perioden uppgick till 1,4 (0,0) MSEK, motsvarande en genomsnittlig skattesats om + 19 (-) procent.

Periodens resultat var -6,4 (-2,3) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,82 (-0,58) SEK.

Nettoomsättningen för jämförbara verksamheter var 23,6 MSEK, jämfört med 25,6 MSEK 2014 och rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK jämfört med 0,8 MSEK 2014.

Omsättning och resultat juli - september

Nettoomsättningen uppgick till 17,4 MSEK under tredje kvartalet, jämfört med 7,7 MSEK motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet uppgick till -3,8 (-3,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -21,5 (-43,3) procent.

Rörelseresultatet EBITDA var -1,8 (-3,2) MSEK.

Avskrivningar på maskiner och inventarier uppgick till 1,5 MSEK, jämfört med 0,1 2014, avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, jämfört med o,0 MSEK motsvarande kvartal 2014.

Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet, jämfört med 0,0 MSEK motsvarande kvartal 2014. Den ökade kostnaden är i huvudsak hänförlig till den belåning som finansierar verksamheten i A M Stacke Group AB.

Skatteintäkten under kvartalet uppgick till 0,7 (0,0) MSEK, motsvarande en genomsnittlig skattesats om + 16 (-) procent.

Periodens resultat var -3,5 (-3,3) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,44 (-0,67) SEK.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,7 (0,5) MSEK under perioden. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten förklaras i huvudsak av det negativa EBITDA resultatet samt en ökad kapitalbindning i varulager och kundfordringar vilket till mindre del reducerats av ökade leverantörsskulder.

Investeringar

Periodens investeringar i materiella anläggnings- tillgångar uppgick till 0,2 (0,5) MSEK.

Finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgår till 37,8 MSEK, jämfört med 0,7 MSEK per 31 december 2014. Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig till dels konsolideringen av A M Stacke gruppen samt finansieringen av gruppens växande verksamhet. Gruppens tillväxt har under perioden belastat koncernens rörelsekapital med ca 5,0 MSEK.

Likvida medel uppgick till 0,3 MSEK, jämfört med 1,1 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 13,2 MSEK, varav -11,8 MSEK var nyttjat per balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att belåna kundfordringar om totalt 9,1 MSEK varav 9,0 MSEK var utnyttjat per balansdagen.

Förvärv och avyttringar

I början av januari registrerades nyemissionen i A M Stacke Group AB där Amnode förvärvade ytterligare 7,2 % av bolaget. Amnode ökade därmed sitt innehav från 47,8 till 55 % därmed övergick A M Stacke Group AB från att vara ett intressebolag till att vara ett koncernbolag. I april förvärvades ytterligare 34,9 % via en riktad emission till ägarna av minoritetsaktierna i A M Stacke Group AB vilket innebär att Amnode vid periodens utgång äger 89,9 % av A M Stacke Group. AMSG omsatte 69 MSEK under 2014.

Eget kapital

Eget kapital uppgick den 30 september 2015 till 15,6 (15,5 per 2014-12-31) MSEK, vilket motsvarar 1,88 (2,76) SEK per utestående aktie. Förändringar av antalet utestående aktier och eget kapital visas på sidan 8. Några utestående options- eller konvertibelprogram fanns inte per den 3o september 2015.

Personal

Antalet anställda vid periodens utgång var 52 (14 per den 31 december 2014). Förvärvet av AM Stacke Group AB har bidragit med 35 personer.

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 51, jämfört med 15 2014.

Ägarstruktur

Per den 30 september 2015 hade Amnode fem ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget, totalt äger 73,6%.

Per den 30 september 2015 hade Amnode AB cirka 300 aktieägare.

Transaktioner med närståenden

Under perioden 2015 har följande transaktioner med närstående gjorts inom Amnode koncernen:

 • VD Lars Save har genom bolag utfört konsulttjänster samt erhållit ersättning för leasad maskinutrustning med 857 TSEK.
 • Albin Invest AB sfären har erhållit 1 580 TSEK för hyra av bolagets lokaler samt tillhandahållen leasad maskinutrustning.
 • Sam Olofqvist har genom bolag utfört konsulttjänster mot en ersättning av 1 200 TSEK.

Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser av väsentlig betydelse inträffat efter balansdagen.

Information om moderbolaget

Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering och ägande av dotterföretag. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 0,3 (-2,1) MSEK. Moderbolaget har nettoinvesterat 9,9 (-) MSEK i aktier i dotterbolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer typiska för en legotillverkare inom svensk industri. Strukturarbetet och sammanläggningar som skett de senaste åren för att få fram synergier skapar i sig egna risker kring värden och extra strukturkostnader för ett alltjämnt relativt litet bolag med få och relativt stora kunder. Expansionen kräver ökad rörelsefinansiering vilket kräver ytterligare tillgång till extern bankfinansiering detta utgör utan jämförelse Amnodes största utmaning och risk.

Redovisningsprinciper

Amnode AB tillämpar  årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Försäkran

Styrelsen och verkställande direktörens uppfattning är att denna rapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- faktorer som koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 16 november 2015

Amnode AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Save

VD Amnode AB

Mobil: 0705-90 18 22

E-mail: lars.save@saveit.se

Insynspersoners aktieinnehav

2015-09-30
Christian Söderholm 2 241 858
Lars Save 1 926 804
Sam Olofqvist 890 208
Michael Lindström 120 051
Joakim Lorentzon 51 249
Peter Ågren 14 206
Tarja zu dem Berge -
Totalt 5 244 376
Insynspersonernas samlade innehav uppgår
till 63,2 % av bolagets aktier

Finansiell kalender

(se kalender i bifogad pdf)

Om Amnode

Amnodes mål är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till Verkstadsindustrin inom segmentet bearbetade mässings- och stålkomponenter på den europeiska marknaden i stora serier för tung fordonsindustri, energi och VVS sektor samt brandskydd och säkerhet.

Amnode AB erbjuder produkter från fem kärnområden; varmsmide, fleraxlig bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning och långhålsborrning i två specialiserade produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna.

För mer information

För mer information om Amnode, vänligen besök www.amnode.se

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar