Kallelse till årsstämma i Amnode AB

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr. 556722-7318, kallas härmed till Årsstämma fredagen den 29 maj 2015 klockan 13.00. Stämman hålls hos portföljbolaget Stacke Metall AB, Sjörydsvägen 12, i GNOSJÖ.

ALLMÄNT.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 22 maj 2015, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 22 maj 2014. Anmälan att delta på årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm, eller till bolagets ordförande Michael Lindström på e-mail michael@paysol.se

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före fredagen den 22 maj 2015 då sådan omregistrering senast skall vara verkställd.

Om aktieägare vid stämman företräds av ombud skall fullmakt i original medföras till stämman. Den som vid stämman företräder juridisk person skall därutöver kunna uppvisa registreringsbevis, som visar personens behörighet att företräda bolaget vid stämman och/eller att fullmakten är behörigen undertecknad. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman.

  1. Förslag till dagordning

(1)               Bolagsstämmans öppnande.

(2)               Val av ordförande vid stämman och dagens protokollförare

(3)               Upprättande och godkännande av röstlängd.

(4)               Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

(5)               Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

(6)               Godkännande av dagordning.

(7)               Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

(8)               Beslut

(a)               om fastställelse av resultaträkningen och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b)               om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt

(c)               om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

(9)               Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

(10)           Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

(11)           Val av styrelseledamöter.

(12)           Val av revisor.

(13)           Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget.

(14)           Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen ( 2005:551) eller bolagsordningen.

(15)           Stämmans avslutande.

  1.    BeslutsFörslag och Information.

Förslag till beslut om utdelning ( punkt 8b).

Förslag att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2014.

Fastställandet av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 9)

Förslag att styrelsen intill nästa årsstämma skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10).

Förslag att var och en av styrelseledamöterna inklusive styrelsens ordförande skall kunna erhålla ett arvode om ett inkomstbasbelopp plus faktiska kostnader för resor och utlägg. Ordförande föreslås få ytterligare ett extra halvt inkomstbasbelopp för sitt arbete. Uppbär styrelseledamot annat arvode från bolaget utgår ingen särskild ersättning för styrelsearbetet. Arvodena utgår så som lön och bolaget betalar lagstadgade avgifter. Föreligger det skattemässiga förutsättningar äger ledamot rätt att fakturera sitt arvode ink lagstadgade avgifter och plus moms, till samma totalkostnad för Amnode.

Styrelsen föreslår vidare att till revisorn utge ersättning enligt offert och godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 11).

Förslag från en majoritet av aktieägarna är att årsstämman omväljer befintlig styrelse, Michael Lindström, Lars Save, Christian Söderholm, Joakim Lorentzon och Tarja zu dem Berge så som ordinarie ledamöter. Styrelsen utser ordförande inom sig. Ingen suppleant.

Val av revisor (punkt 12).

Förslag att årsstämman omväljer auktoriserade revisor Johan Fransson till Bolagets revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 13).

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med de begränsningar som följer av Bolagets bolagsordning. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från sådan företrädesrätt enligt 1 § andra stycket 2c aktiebolagslagen, mot betalning i pengar eller genom kvittning eller med apportgendom, med eller utan sådant villkor som avses i 13 kap 7 § första stycket andra punkten.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjligöra riktade emissioner för anskaffning av kapital för att stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov eller för expansion genom förvärv. Grunden för emissionskursen skall enligt styrelsen vara aktiens marknadsvärde.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar, i anledning av årsstämmans beslut om bemyndigande, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av om bemyndigande för styrelsen, att, under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget enligt punkten 13 ovan, erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och revisionsberättelse är tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.amnode.se senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sändas till de aktieägare som så begär och uppger sin post eller e-mail adress, Kopior kommer även att delas ut vid stämman.

____________________

Stockholm 24april 2015

Amnode AB

Styrelsen

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar