Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen i Amnode AB, 556722-7318, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum                        2015-12-30
Tid                               13.00
Plats                            bolagets lokaler, Sjörydsvägen 10-12, Gnosjö

Ärenden enligt dagordningen
 
1.    Val av ordförande på stämman

2.    Godkännande av dagordningen

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Val av protokollförare på stämman

5.    Val av justeringsman

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Behandling av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende styrelsens säte samt gränser för aktiekapital och antal aktier, se bilaga

8.    Behandling av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet, se bilaga

9.    Behandling av styrelsens förslag om nyemission, se bilaga  

10.    Stämmans avslutande

Amnode AB

Styrelsen

Bilaga, Styrelsen förslag till ny bolagsordning

Styrelsen kompletta förslag till minskning av aktiekapital och nyemission kommer att föreligga senast fjorton dagar innan stämman och publiceras på bolagets hemsida och skickas till den aktieägare som så begär.

BOLAGSORDNING

§ 1       Bolagets firma är Amnode AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2       Styrelsen skall ha sitt säte i Gnosjö kommun, Jönköpings län. Årsstämman kan även hållas i Stockholms kommun.

§ 3       Bolaget skall äga, driva och förvalta företag som bedriver tillverkning och försäljning av varmpressade, gjutna, bearbetade och svarvade metallkomponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4       Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken.

§ 5       Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 6       För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 7       Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

          Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom utskick av pressrelease. Att kallelse har skett skall annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri.

          Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

          Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett biträde, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8       Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 9       Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10     Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets ut-

            gång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.    Val av ordförande vid stämman;
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.    Godkännande av dagordning;
4.    Val av en eller två justeringsmän;
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7.    Beslut om

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i före- kommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
10.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
11.  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11     Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer,
ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12     Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt
det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13     Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

___________________

                           Förslag till extra bolagsstämman den 30 december 2015

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar