Kallelse till extra bolagsstämma i Amnode AB

Aktieägarna i Amnode AB (publ) org.nr. 5566722-7318, kallas härmed till extra stämma till extra bolagsstämma.

Datum                        2017-11-30
Tid                              15.00
Plats                           hos portföljbolaget Stacke Mattsson ABs lokaler, Sjörydsvägen 12 i Gnosjö

ALLMÄNT.

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 23 november 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 23 november 2017. Anmälan att delta på årsstämman skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 17 217, 104 62 Stockholm, www.info@Amnode.se eller till bolagets ordförande Lars Save på e-mail Lars.Save@Saveit.se

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före fredagen den 23 november 2017 då sådan omregistrering senast skall vara verkställd.

Om aktieägare vid stämman företräds av ombud skall fullmakt i original medföras till stämman. Den som vid stämman företräder juridisk person skall därutöver kunna uppvisa registreringsbevis, som visar personens behörighet att företräda bolaget vid stämman och/eller att fullmakten är behörigen undertecknad. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före stämman.

Ärenden enligt dagordningen

1.       Val av ordförande på stämman

2.       Val av protokollförare på stämman

3.       Godkännande av dagordningen

4.       Upprättande och godkännande av röstlängd

5.       Val av justeringsman

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.       Behandling av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, se bilaga 1 och 2

8.       Behandling av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet, se bilaga 2

9.       Behandlings av styrelsens förslag om nyemission, se bilaga 2

10.   Stämmans avslutande


Amnode AB (publ)

styrelsen

Bilagor

Bilaga 1. Förslag till ny Bolagsordning

Bilaga 2. Styrelsens förslag till minskning av AK och nyemission

Bilaga 1.

BOLAGSORDNING, 556722-7318, AMNODE AB 

§ 1       Bolagets firma är Amnode AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2       Styrelsen skall ha sitt säte i Gnosjö kommun, Jönköpings län. Årsstämman kan även hållas i Stockholms kommun.

§ 3       Bolaget skall äga, driva och förvalta företag som bedriver tillverkning och försäljning av varmpressade, gjutna, bearbetade och svarvade metallkomponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4       Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000 stycken.

§ 5       Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 6       För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 7       Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom utskick av pressrelease. Att kallelse har skett skall annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett biträde, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8       Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 9       Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10      Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets ut-

            gång.

            På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1.     Val av ordförande vid stämman;

2.     Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.     Godkännande av dagordning;

4.     Val av en eller två justeringsmän;

5.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7.     Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

8.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i före- kommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

9.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;

10.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;

11.   Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11      Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer,
ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12      Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt
det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13      Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

___________________

                           Antogs på den extra bolagsstämman den 30 november 2017

                                                                                                                                             Bilaga 2

Förslag till ändring av bolagsordning, nedsättning av aktiekapitalet och nyemission i Amnode AB (publ), 556722-7318

 1.       Bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier föreslås ändras till följande lydelse och värden.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000 stycken.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning, Bilaga 1

2.       Aktiekapitalet föreslås minskas enligt följande.

2.1.          Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman.

2.2.          Aktiekapitalet skall minskas med 17 444 771,60 kronor till 4 361 192,60.

2.3.          Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.

2.4.          Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras.

3.       Aktiekapitalet föreslås ökas enligt följande.

3.1.          Bolagets aktiekapital om 4 361 192,60 kronor skall ökas med högst 4 361 192,60 kronor.

3.2.          Bolaget skall ge ut maximalt 87 223 852 nya aktier.

3.3.          För aktie skall betalas 0,15 kronor, varav 0,10 kronor skall tillföras överkursfonden.

Emissionslikviden skall kunna erläggs genom kvittning av giltig fordran och/eller kontant betalning. Giltig fordran framgår av redogörelse enligt bilaga 2-1.

3.4.          De förutvarande aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna aktierna i förhållande till tidigare aktieinnehav. För varje en (1) ägd aktie i Bolaget på avstämningsdagen erbjuds aktieägarna att teckna en (1) ny aktie.

3.5.          Avstämningsdag skall vara den 4 december 2017.

3.6.          Teckning av aktie skall ske på särskild upprättad teckningssedel senast 2017-12-31. Styrelsen kan komma att förlänga teckningstiden dock längst till 31 januari 2018.

3.7.          Vid överteckning av aktier sker fördelning i proportion till tidigare innehav i Bolaget. Eventuellt icke utnyttjade teckningsrätter med företrädesrätt förfogas av styrelsen i syfte att tillföra nödvändigt kapital.

3.8.          Emissionslikviden skall vara inbetald senast 2018-01-31. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.

3.9.          De nya aktierna berättigar till andel i vinst från och med innevarande räkenskapsår.

3.10.      Nyemissionen förutsätter att Bolagsordningen ändras enligt punkt 1 ovan samt att Bolagsverket beviljar tillstånd för minskning av aktiekapitalet enligt punkt 2 ovan.

4.       Att styrelsen eller den som av styrelsen utser skall bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas vara erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Stockholm 2017-11-01

Styrelsen för Amnode AB (publ)

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar