Komplettering, beslutar om företrädesemission

Komplettering av tidigare pressmeddelande nedan avser villkoren att den som på Avstämningsdagen den 8 januari 2016 är registrerad som aktieägare i Amnode erhåller en (1) Teckningsrätt för varje innehavd aktie, en (1) Teckningsrätt berättigare till teckning av en (1) ny aktie. Minsta teckningspost blir 12 000 aktier (4 800 kronor), Courtage utgår ej.

Extra stämman den 30 december 2015 i Amnode beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med emissionen är att tillföra koncernen nödvändigt nytt rörelse- och strukturkapital i samband med ny bankfinansiering. Vid en fulltecknad emission tillförs Amode 3 317 859 kronor före emissionskostnader som beräknas understiga 300.000:-. Totalt kan maximalt 8 294 648 nya aktier emitteras, utspädning 50% vid full anslutning. Emissionskursen är satt till 0,40 kronor per ny aktie. Emissionslikviden kan erläggas kontant och genom kvittning av fordran på bolaget. Aktieägare som företräder mer än 50% av aktierna har utan kostnad för bolaget åtagit sig att vid behov teckna för minst 50% av emissionen.

Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen är den 5 januari 2016. Första dag för handel exklusive rätt att delta i emissionen är den 7 januari. Avstämningsdag är den 8 januari. Första teckningsdag blir den 12 januari. Handel med Teckningsrätter och BTA kommer att ske från den 12 januari. Sista handelsdagen med Teckningsrätter blir den 27 januari. Sista teckningsdag är den 29 januari 2016. Ett Information Memorandum kommer att distribueras till de aktieägare som så önskar och finnas tillgängligt hos Bolaget, på hemsidan www.Amnode.se och på marknadsplatsen Aktietorget, www.Aktietorget.se

Nästa ordinarie rapporttillfälle är Bokslutskommunikén för 2015 vilken publiceras den 24 februari 2016.

Stockholm 2016-01-03

Amnode AB

Styrelsen

Eventuella Frågor till VD Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar