Styrelsens beslutsförslag till den kallade extra bolagsstämman i Amnode AB 15 november 2016.

Kallelse till extra bolagsstämma med styrelsens förslag till beslut. 

Styrelsen i Amnode AB, 556722-7318, kallar härmed till extra bolagsstämma.

Datum                     2016-11-15

Tid                            16.00

Plats                         bolagets lokaler, Sjörydsvägen 10-12, Gnosjö

Ärenden enligt dagordningen
1.       Val av ordförande på stämman
2.       Upprättande och godkännande av röstlängd
3.       Godkännande av dagordningen
4.       Val av protokollförare på stämman
5.       Val av justeringsman
6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.       Behandling av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och antal aktier, se bilaga 1.
8.       Behandling av styrelsens förslag om nyemission, innebärande en företrädesemission för en ökad tillgång till rörelsekapital och nyinvesteringar i produktionsutrustning, se bilaga 2 och 3 
9.       Stämmans avslutande

Amnode AB

Styrelsen

Bilaga 1, Styrelsen förslag till ny bolagsordning för Amnode

Bilaga 2, Styrelsens förslag till nyemission

Bilaga 3, Styrelsens redogörelser för kvittningen och händelse av betydelse sedan årsstämman.

Bilaga 3, Revisorns yttranden över styrelsens redogörelser framläggs på stämman.

Dagordningens punkt 7.                                         Bilaga 1. 

                                                                                                    

BOLAGSORDNING

§ 1       Bolagets firma är Amnode AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2       Styrelsen skall ha sitt säte i Gnosjö kommun, Jönköpings län. Årsstämman kan även hållas i Stockholms kommun.

§ 3       Bolaget skall äga, driva och förvalta företag som bedriver tillverkning och försäljning av varmpressade, gjutna, bearbetade och svarvade metallkomponenter samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4       Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 147 324 kronor och högst 16 589 296 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 16 589 296 och högst 66 357 184 stycken.

§ 5       Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 6       För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall bolaget ha en eller två revisorer med eller utan motsvarande antal suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§ 7       Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom utskick av pressrelease. Att kallelse har skett skall annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett biträde, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 8       Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 9       Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§ 10     Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets ut-

            gång.

            På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

            1.    Val av ordförande vid stämman;
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd;
3.    Godkännande av dagordning;

            4.    Val av en eller två justeringsmän;

            5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

            6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

            7.    Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

                       koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

                   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

                       ställda balansräkningen,

                   c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

            8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i före- kommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

            9.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;

     10.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;

            11.  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

      Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och

      företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11     Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer,
ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 12     Styrelsen får inför bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt
det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13     Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

___________________

                           Förslag till extra bolagsstämman den 15 november 2016

Dagordningens punkt 8.                                                       Bilaga 2

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning, och beslut om nyemission i Amnode AB,

556722-7318

Vid extra bolagsstämma 2015-11-15 föreslås bolagsordningen ändra och beslut om nyemission fattas enligt följande;
1.     Bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier föreslås ändras till följande lydelse och värden. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 147 325 kronor och högst 16 589 300 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 16 589 296 och högst 66 357 184 stycken.

Förslag till ny Bolagsordning Bilaga 1.
2.     Aktiekapitalet föreslås öka enligt följande.

2.1.        Bolagets aktiekapital om 4 147 325,200 kronor skall ökas med högst 12 441 972 kronor till16 589 297,200 kronor.

2.2.        Bolaget skall ge ut maximalt 49 767 888 nya aktier.

2.3.        De förutvarande aktieägarna skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till tidigare aktieinnehav.  För varje en (1) ägd aktie i Bolaget på avstämningsdagen erbjuds aktieägarna att teckna tre (3) nya aktier.

2.4.        Bolaget har giltiga skulder till följande 11 fordringsägare 

Fordringsägare Org/pernummer Kvittningsbar fordran, kronor
Infinty Capital AB 556744-2305 2 800 000:-
Samnode AB 556649-7797 2 016 819:-
Albin Invest AB 556038-4785 823 592:-
Hebatryck AB 556090-9391 500 000:-
Alfanode AB 556544-3792 500 000:-
Lars Save 540930-5116 500 000:-
Saveit Management AB 556223-2370 454 129:-
Sandrevet AB 556770-0926 450 000:-
Realisator Invest AB 556473-7889 200 000:-
Almi Invest S&Ö AB 556764-9396 131 700:-
LIPCO AB 556718-4899 100 000:-

Totalt har bolaget kvittningsbara skulder till de 11 fordringsägarna om 8 476 240 kronor.

2.5.        För varje nytecknad aktie skall betalas 0,40 kronor, varav 0,15 kronor skall tillföras överkursfonden.

2.6.        Teckning av aktie skall ske på särskild upprättad Teckningssedel som längst till 31 mars 2017.

2.7.        Vid överteckning av aktier sker fördelning i proportion till tidigare innehav i bolaget. Eventuellt icke utnyttjade teckningsrätter med företrädesrätt förfogas av styrelsen i syfte tillföra Bolaget nödvändigt kapital.

2.8.        Likvid för tecknade aktier sker genom kontant betalning eller genom kvittning. Kvittning anses verkställd när aktieteckning sker.

2.9.        De nya aktierna berättigar till andel i vinst från och med innevarande räkenskapsår.

Stockholm 2016-10-25

Amnode AB

                               Lars Save                             Michael Lindström                                                     

                               Christian Söderholm                     Tarja zu dem BergeDagordningens punkt 8.                                                     Bilaga 3

Styrelsens redogörelser 

Infinty Capital AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 2 800 000 kronor, Samnode AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 2 016 819:- , Albin Invest AB har en fordran som uppgår till 823 592 kronor, Hebatryck AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 500 000 kronor, Alfanode AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 500 000 kronor, Lars Save har en fordran mot bolaget som uppgår till 500 000 kronor, Saveit Management AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 454 129 kronor,

Sandrevet AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 450 000 kronor, Realisator Invest AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 200 000 kronor, Almi Invest S&Ö AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 131 700 kronor, LIPCO AB har en fordran mot bolaget som uppgår till 100 000 kronor. Totalt har Bolaget giltiga skulder om 8 476 240 kronor till dessa 11 fordringsägare.

För bolaget är det fördelaktigt att kvitta fordringar mot aktier i bolaget då man saknar annat betalningsmedel och det sparar nödvändig rörelselikviditet åt bolaget.

Efter den senaste årsredovisningens avgivande, 2016-05-16 har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.

- betydande upptagning av bridgelån tagits från aktieägare och externa för att finansiera verksamheten över sommaren och materialinköp efter semesterperioden för att komma igång. Bolaget har per 25 oktober totalt extra rörelselån om 8 476 240 kronor.

- bolaget lider av underinvesterad maskinpark med höga underhållskostnader och störningar i driften vilket drar med sig betydande extra kostnader. Speciellt ett press haveri i dotterbolaget SGV Forging har dragit med sig höga kostnader för legoproduktion och sämre resultat i SGV F. För att finansiera inköpet av en ny press har ett investeringslån tagits upp om 2,8 mkr av extern part.

- ett extra åtgärdsprogram är igångsatt under tredje kvartalet för att på rullande 12 månaders basis sänka kostnaderna med ytterligare ca 5 mkr och höja produktivitet och lönsamheten i rörelsen.

-förändringar i ledningen av bolagets bankförbindelse och de under sommaren genomförda korta lånen som har tagits upp för att klara sommarstilleståndet ställer krav på aktieägarna att tillföra ny rörelselikviditet till bolaget.

Stockholm 2016-10-25

Amnode AB

Lars Save                                          Michael Lindström

Christian Söderholm                          Tarja zu dem Berge

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar