Utser ny ordförande och VD för moderbolaget

Amnode har delvis fått nya styrelse efter årsstämman den 1 juni och genomför nu en mindre intern omorganisation. Styrelsens har nyligen bekräftat sina finansiella mål och resultattillväxt de kommande åren. Med omorganisationen vill styrelsen skapa ökat fokus och arbetsro för den operativa ledningen med Sam Olofqvist fortsatt i spetsen att leda vår expansion.

Omorganisationen innebär att Lars Save återgår till sin operativa VD och koncernchefsroll i det noterade moderbolaget Amnode AB, och avgår som styrelsens ordförande i styrelsen, men kvarstår så som ledamot. Styrelsen kan enligt årsstämmans beslut, inom sig utse ordförande och har utsett Tarja zu dem Berge som ny ordförande för styrelsen, där hon sedan många år varit ordinarie ledamot och är en av dagens Amnodes grundare.

Sam Olofqvist behåller alla sina exekutiva funktioner som koncernens centrala operativa chef, COO och sin VD och koncernchefsroll i AM Stacke Group AB, Amnode koncernens enda operativa dotterbolag, med tillhörande dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging AB och Stacke Sourcing AB. Förändringen genomförs för att frigöra Sam Olofqvist för de viktiga operativa frågorna i de rörelsedrivande bolagen och den strategiska viktiga frågan att ta AM Stacke Group vidare enligt de tillväxtplaner styrelsen har kommunicerat för de kommande åren.

I samband med årsstämman valdes ny styrelse bestående av Lars Save, Tarja zu dem Berge, Michael Lindström som omvaldes, Peter Larsson och Bajram Nuhi som nyvaldes till styrelsen i Amnode. . Samtliga ledamöter utom Lars Save står oberoende från bolagets ledning och/eller större aktieägare. Presentation av våra nya ledamöter för de som inte deltog på årsstämman;

Peter Larsson, född 1958 arbetar som Verksamhetsutvecklare i egen regi för medelstora och stora företag som inhyrd projektledare för större förändringsprojekt. Peter har lång erfarenhet från tillverkande industri där han arbetat i en mängd olika exekutiva befattningar inom marknad och försäljning, produktion och affärs- och produktutveckling.

Bajram Nuhi, född 1985 grundare och VD för ett mindre finansbolag Finansia samt investerare och delägare i ett flertal mindre bolag med erfarenhet av bolag i snabb tillväxt och deras speciella behov av finansieringslösningar. Stor kompetens i försäljning och entreprenöriellt drivna tillväxt organisationer.

Stockholm 2017-06-05

Amnode AB

Styrelsen

Frågor till VD Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se, vår nya hemsida!

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2017. 

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar