Många kan ha glasögon i onödan

Nu presenteras en ny metod för synfelskorrigering som kan göra den opererade helt fri från glasögon och linser.

– Metoden är anpassad för behandling av ögonsjukdomen grå starr, men kliniska studier visar att den också är ett mycket intressant alternativ för människor som vill bli kvitt sin ålderssynthet, säger Erik Björkman, marknadsdirektör på AMO, Advanced Medical Optics.

Den nya behandlingsmetoden går ut på att kombinera linser med olika egenskaper på olika sätt så att seendet blir skräddarsytt för varje enskild person. En särskilt lyckosam kombination är att ersätta ögats egen lins med två olika artificiella multifokala linser med skilda optiska egenskaper – refraktion och diffraktion.

– Den refraktiva linsen har goda egenskaper för distansseende men också för intermediärt seende, det vill säga seende mitt emellan långt och kort, exempelvis på en dator. Den diffraktiva linsen har goda egenskaper för närseende och distansseende, förklarar Erik Björkman.

Den traditionella metoden har inneburit att man opererar in samma lins i båda ögonen, vilket kan innebära att en del patienter inte når sin maximala synpotential. Kombinationen av de nya refraktiva och diffraktiva linsernas egenskaper ger i stället ett funktionellt seende, som kan göra patienten oberoende av glasögon.

Goda patientomdömen
Försöken att kombinera olika linstyper växte fram under forskarnas arbete med att finna nya behandlingsmetoder mot grå starr. De har resulterat i mycket goda patientomdömen och har drastiskt minskat glasögonberoendet för de opererade.

– Kombinationen av de två linstyperna är en spännande alternativ behandlingsform för grå starr och för en del ålderssynta. Fördelen är att den ger ett funktionellt seende så att patienten har möjlighet att slippa glasögon efter operationen, säger Erik Björkman.

Folksjukdom
Ålderssynthet är en del av det naturliga åldrandet och så vanligt att den kan betraktas som en folksjukdom i Sverige (se faktaruta). Synförändringen utvecklas vid 40-50 års ålder och stabiliseras när den egna linsen har stelnat. Följden för de drabbade blir då att de ser sämre på nära håll. De personer som börjat utveckla ålderssynthet har tills nu inte varit aktuella för kirurgiska synfelskorrigeringar.

Även personer med när- eller långsynthet har diskvalificerats för synfelskorrigeringar, eftersom de ändå har behövt läsglasögon efter ett ingrepp. Den nya metoden gör det nu möjligt också för sådana personer i åldersgruppen 40+ att bli helt fria från glasögon.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Björkman, tel 070 – 512 34 30.
Marknadsdirektör Advanced Medical Optics Norden AB.Fakta

Åldersynthet
I takt med att vi bli äldre ökar proteininnehållet i ögats lins och det kan leda till att linsen blir stel. Det ger i sin tur upphov till ålderssynthet, som vanligtvis innebär försämrat närdistansseende. Ålderssynthet brukar utvecklas först efter cirka 40-45 års ålder och risken att drabbas ökar med livslängden. De drabbade får exempelvis svårare att läsa tidningen och tvingas hålla den på allt längre avstånd från ögonen när de läser. Det beror på att ögats lins inte längre kan ändra fokus för att anpassa ögats seende till olika avstånd. För en person som är normalsynt innebär det här att ögat inte kan fokusera på nära håll medan synen på längre avstånd är fortsatt god. Vanligtvis används läsglasögon för att stävja problemet.

Kliniska studier
Dr Leonardo Akaishi är verksam ögonläkare vid Hospital Ophtalmologic of Brasilia, HOB, och behandlar i huvudsak synfelsrelaterade ögonåkommor. Under det senaste året har han studerat olika kombinationer av implantat och presenterat rapporter rörande nya behandlingsmetoder för gråstarr. Akaishi vann framgång, när han började operera in två olika typer av linsimplantat i ögonen, vilket drastiskt minskade fortsatt beroende av glasögon. Kombinationsbehandlingen kom till stånd efter det att Dr Akaishi noterat att det vanligaste klagomålet, efter behandling med samma lins i båda ögonen, var bristen på en god synskärpa mellan närsynthet och långsynthet.

Kliniska studier pågår även i USA, där Dr Frank A. Bucci Jr. genomfört en klinisk interventionsstudie, dvs en jämförelsestudie mellan olika metoder i två olika patientgrupper. Studien har bland annat presenterats på kongressen ASCR Summer Refractive Congress 2006 (American Society of Cataract and Refractive Surgery). Frank A. Bucci har varit verksam på Wills Eye Hospital i Philadelphia och arbetar nu på kliniken Bucci Laser Vision Institute & Ambulatory Surgery Center Wilkes-Barre, Philadelphia, en klinik som han också har grundat.

Presbyopi (Ålderssynthet)
Minskad ackommodation
Det åldrande ögat börjar mista sin förmåga att ackommodera, det vill säga linsen mister sin elasticitet.
Synförmågan blir sämre på nära håll.

Myopi (Närsynthet)
Närsynthet
Hornhinnan är för tjock och/eller ögat är för långt.
På grund av ögonglobens form bryts de infallande ljusstrålarna framför näthinnan, vilket ger en otydlig och suddig bild.

Hyperopi (Översynthet)
Långsynthet
Hornhinnan är för tunn och/eller ögat är för kort.
Ögats ljusbrytande delar ställs in på längre avstånd än normalt.
Personen ser bra på långt håll men inte på nära.


Prenumerera

Dokument & länkar