Rapport – Allmänheten om kärnkraft oktober 2013

Tre av fyra svenskar tror att svenska kärnkraftverk är säkra när det gäller risken för olyckstillbud. 68% av svenskarna anser att vi ska fortsätta att använda de reaktorer som finns idag.

 Det visar en en nationell opinionsundersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB, KSU, 24-29 oktober 2013. Undersökningen genomförs varje halvår och har sådana data sedan februari 2007. Tusen personer i den svenska allmänheten tillfrågades i denna webbaserade undersökning.

Undersökningen visar att män är fortsatt mer positiva till kärnkraft än kvinnor samt att äldre personer är något mer positiva än yngre. Samma tendens har funnits under lång tid. 22% av de svarande ville i oktober 2013 avveckla kärnkraften genom politiska beslut. 35% vill vid behov ersätta befintliga svenska kärnkraftsreaktorer med nya. Var tionde svensk blir ofta orolig vid tanken på kärnkraft.

Av de som oroas så är 47% oroliga för effekterna av en potentiell olycka medan 2% är oroliga för åldrande kärnkraftverk. Störst osäkerhet råder när det gäller kärnkraft i Baltikum och Ryssland jämfört med Sverige och övriga världen.

- Kärnkraftverk anses som säkrast i Sverige, säger Viktor Wemminger på Novus.

Ungefär varannan intervjuperson säger sig ha hört eller sett något om kärnkraft de senaste sex månaderna. Av dem har en av fyra blivit mer negativt inställd till kärnkraft jämfört med tidigare. Samtidigt svarar 61% av dem att de inte påverkats alls i sin uppfattning.

- Vår rikstäckande undersökning görs varje halvår sedan 2007. Den pekar på relativt små förändringar i den allmänna allmänna opinionen efter den japanska kärnkraftsolyckan i Fukushima, säger Mattias Lantz, ordförande för Analysgruppen som beställt undersökningen.

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, bildades 1972 av de svenska kärnkraftsföretagen. Huvuduppgiften är att kompetenssäkra medarbetare vid svenska kärnkraftverk. KSU samlar in och analyserar drifterfarenheter vid kärnkraftverk världen över.

Analysgruppen inom KSU har sedan 1997 följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Denna rapport visar på vad den svenska allmänheten sett eller hört om kärnkraft den senaste tiden samt hur de påverkats på grund av detta.

Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt har 1000 intervjuer med den svenska allmänheten genomförts under perioden 24 - 29 oktober 2013.

För mer information kontakta Mattias Lantz, tel 0730 - 454 384 email: Mattias.Lantz.Analysgruppen@gmail.com

Se hela undersökningen på Analysgruppens hemsida: www.analys.se

Mattias Lantz - ordförande i Analysgruppen vid KSU

tel: 0730 - 454 384

email: Mattias.Lantz.Analysgruppen@gmail.com

websida: www.analys.se

Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, KSU, bildades 1972 av de svenska kärnkraftsföretagen. Analysgruppen inom KSU har under lång tid följt den svenska opinionen angående kärnkraft. Den här rapporten visar vad den svenska allmänheten tycker Sverige borde göra med sin kärnkraft.

Om oss

Analysgruppen är en fristående grupp som deltar i samhällsdebatten om kärnkraft och strålning. Genom KSU är gruppen knuten till kraftindustrin. Gruppen utser själv sina ledamöter efter vetenskaplig kompetens, branscherfarenhet och personligt engagemang. Gruppen bildades 1987 efter Tjernobylolyckan, då det fanns ett akut behov av delvis svårtillgänglig kunskap. De arbetsformer som då utvecklades har också i fortsättningen kommit till användning. Huvuduppgiften är att sammanställa och analysera fakta kring frågor som kommer upp i samhällsdebatten med anknytning till reaktorsäkerhet, strålskydd, radiobiologi och riskforskning.