Ancora renodlar verksamheten – avyttrar andelar i Juristfirman Mandahl & Partners KB

Som ett led i fokuseringen på enbart energisparsektorn har Ancora Energispar AB (publ) avyttrat samtliga andelar i Juristfirman Mandahl & Partners KB.

Avyttringen medför ett likviditetstillskott om 420 tkr som Ancora kommer att använda till att stärka den fortsatta utvecklingen av energisparrörelsen.

Enligt VD Kristofer Blockhammar har förhösten inletts med en markant ökad efterfrågan på Ancoras produkter och det finns anledning att se det närmaste tertialet an med tillförsikt.

Kristofer Blockhammar meddelar vidare att Ancora för närvarande för förhandlingar om flera intressanta strukturaffärer, som syftar till att ytterligare stärka Ancoras position på marknaden för energisparprodukter.

Dokument & länkar