AB Ångpanneföreningen (publ)Delårsrapport januari-september 2001

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport januari-september 2001 · Resultat 60 (46) MSEK · Rörelsemarginal 5,3 (4,9) procent · Omsättningstillväxt 16 procent till 1396 (1200) MSEK · Förvärv inom affärsområde Data, Elektronik & Mekanik · Reviderad prognos: Koncernresultatet år 2001 samma som under år 2000 · Offentligt erbjudande på ÅF Efterfrågan på ÅFs konsulttjänster sjönk under det tredje kvartalet 2001 och kapacitetsutnyttjandet var lägre än föregående år. För hela perioden uppgick kapacitetsutnyttjandet till 70 (69) procent. Effekten av den generella konjunkturförsvagningen, förstärkt med den betydande osäkerhet i världen som för närvarande råder, är svår att överblicka. Efterfrågan på konsulttjänster inom ÅFs verksamhetsområde har försvagats - mest tydligt inom affärsområdet Data, Elektronik & Mekanik, där telekomindustrins nedgång har fått betydande negativa effekter på kapacitetsutnyttjande och resultat. ÅF har tecknat ett ramavtal med Ericsson som "corporate preferred supplier". Mot bakgrund av ÅFs starka ställning inom telekomområdet bedöms nedgången vara temporär. Av koncernens sex affärsområden hade alla utom Data, Elektronik & Mekanik bättre eller betydligt bättre resultat än under motsvarande period 2000. Detta gällde särskilt för affärsområdena Energi, Miljö & Process, VVS samt Kontroll & Besiktning, som sammantaget motsvarar halva ÅF. Affärsområde Kontroll & Besiktning hade ett fortsatt förbättrat resultat under tredje kvartalet och har så här långt drygt 9 MSEK bättre resultat än föregående år. Balansen på marknaden mellan utbud och efterfrågan är gynnsammare med positiva effekter på kapacitetsutnyttjande och priser. Samarbetet med tyska TÜV Nord fortlöper planenligt. Verksamheten inom affärsområde VVS samt de delar av affärsområde El & Instrument som är verksamt inom fastighetsinstallationer genererade mycket goda resultat. De delar av affärsområde El & Instrument som verkar på den svagare industri- och energimarknaden hade ett lägre kapacitetsutnyttjande. Resultatet inom affärsområde Energi, Miljö & Process förbättrades. Särskilt bolagen i Frankrike, Finland och Storbritannien hade ett bra kapacitetsutnyttjande och noterade goda resultat. Under perioden gjordes vissa aktieförvärv i utländska bolag inom affärsområde Energi, Miljö & Process. I början av året förvärvades 20 procent av finländska CTS Engineering, med en option att förvärva ytterligare 13 procent. CTS har 250 medarbetare. Ägandet i franska Chleq Froté ökades från 49 till 66 procent och därigenom konsolideras bolaget som dotterbolag. Såväl CTS som Chleq Froté är konsulter inom främst massa och papper. Likaså ökades ägandet i danska Hansen & Henneberg från 25 till 49 procent. Hansen & Henneberg återfinns inom affärsområde El & Instrument och har ett 50-tal medarbetare. Under det tredje kvartalet påverkades affärsområde Data, Elektronik & Mekanik i betydande grad av nedgången inom främst telekomsektorn. Affärsområdets kapacitetsutnyttjande sjönk kraftigt och resultatet uppgick till 1 (12) MSEK. Den kraftiga marknadsförsämringen bedöms hålla i sig även under det första halvåret 2002. Det är dock ÅFs ambition att finna former för att under denna period stärka affärsområdets ställning och fullfölja ambitionen att expandera. Under perioden förvärvades även managementkonsultföretaget Graphium Consult och IT-konsultföretaget Arjano Data, samt elkonsultföretaget Elikab. Företagen förstärker främst ÅFs kompetens inom affärsområden med betydande IT-kunder. Under sommaren förvärvades även Svensk Trafikkompetens från Storstockholms Lokaltrafik (SL). Genom affären blir ÅF en stark aktör inom trafikplanering och ett av landets ledande konsultföretag inom området med ett sextiotal konsulter. Tillsammans har dessa fyra förvärvade företag knappt 100 medarbetare. Koncernresultatet efter finansnetto och intressebolagsandelar uppgick till 60 (föregående år 46 exkl. SPP-återbäring) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (4,9) procent och vinstmarginalen till 4,3 (3,9) procent. Resultatet belastas av orealiserade förluster i aktieportföljen på 6,4 MSEK. Resultatet har påverkats av kalkylmässig bonus till kon cernens medarbetare på 8,4 (5,6) MSEK. Avkastningen på eget kapital var 10,1 (12,9) procent. Omsättningen uppgick till 1396 (1200) MSEK. Orderstocken var 435 (476) MSEK. Antalet årsanställda, inklusive anställda i intressebolag, var under perioden 2440 (2198). Ökningen sammanhänger främst med CTS- förvärvet. Exklusive intressebolag var antalet årsanställda 2145 (2050). Moderbolagets omsättning var 75 (77) MSEK och resultatet efter finansnetto -11 (1,0) MSEK. Koncernens substansvärde, efter 20 procents schablonskatt på bedömda övervärden i fastigheter, var 117 (111) kronor per aktie. Den justerade soliditeten uppgick till 46 (43) procent. Under år 2000 erbjöds ÅFs medarbetare att teckna ett konvertibelt förlagslån, som kan konverteras till aktier 2004/2005. Drygt 700 medarbetare utnyttjade erbjudandet. Enligt villkoren i detta erbjudande omräknades konverteringskursen under juni 2001, då utdelningen som beslutades av bolagsstämman för verksamhetsåret 2000 översteg en avtalad nivå. Konverteringskursen ändrades från 171:00 till 162:70 kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00660/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00660/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar