Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2000

AB Ångpanneföreningen (publ) Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2000 · Stark resultattillväxt inom produktutveckling och IT · Koncernresultat före skatt inkl. återbäring från SPP 331 (55) MSEK · Koncernresultat före skatt exkl. SPP 91 (55) MSEK · Vinst per aktie inkl. SPP 40:76 (6:90) kronor · Förslag till utdelning 13:00 (3:50) kronor per aktie · Förvärv av upp till 33 procent av CTS Engineering för att skapa stark skogsindustrikonsult Resultatet av koncernens satsning på produktutveckling och IT överträffade förväntningarna under år 2000 och resultatet för affärsområdet mer än tredubblades till 50 MSEK. Efterfrågan på ÅFs hela tjänsteutbud förbättrades under året jämfört med 1999. Kapacitetsutnyttjandet månadsvis ökade under året från 64 till 71 procent. I genomsnitt nåddes 69,5 (68,2) procents kapacitetsutnyttjande. Koncernens resultat efter finansnetto samt intressebolagsandelar och inklusive återbäring från SPP uppgick till 331 (55) MSEK. Vinstmarginalen uppgick till 18,9 (3,4) procent. Återbäringen från SPP uppgår brutto till 299 MSEK. Beloppet uppgår efter nuvärdesberäkning och avdrag för resultatbonus till medarbetarna till 240 MSEK. Den tidigare aviserade återbetalningen av PRI-skulden på 105 MSEK har inte genomförts, då kostnaden härför bedöms bli lägre om återbetalning sker vid ett senare tillfälle. Detta har medfört att tidigare angiven nuvärdesberäkning på cirka 257 MSEK har korrigerats till cirka 240 MSEK. Koncernresultatet exklusive återbäring från SPP, uppgick till 91(55) MSEK. Vinstmarginalen exklusive återbäring från SPP uppgick till 5,2 (3,4) procent. Totalt sett ökade nettoomsättningen med 8 procent. Konsolideringen av brittiska ÅF-QPS motsvarade hälften därav. De mest IT-intensiva delarna av koncernen expanderade med 19 procent. Totala antalet medarbetare mätt som årsanställda var 2191 (2222). Koncernresultatet inklusive SPP påverkades av resultatbonus till medarbetarna på 31 (3) MSEK. Vinsten per aktie efter 28 procent schablonskatt var 40:76 (6:90) kronor. Finansnettot blev -8 (6) MSEK, varav realisationsvinster uppgick till 1 (15) MSEK. Moderbolagets omsättning var 106 (103) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till 25(5) MSEK. Resultatförbättringen sammanhänger främst med återbäringen från SPP. Substansvärdet, beräknat som eget kapital med tillägg av 80 procent av övervärden i fastigheter, uppgick vid årsskiftet 2000/2001 till 122 (77) kronor per aktie. Vid periodens inledning förvärvades Miljöforskargruppen AB. Ägandet i brittiska ÅF-QPS Consultants med ett 30-tal medarbetare ökades från 40 till 70 procent. Vidare träffades ett samarbetsavtal - med senare rätt till delägande - med Joseph Maier Papiertechnologie. Avtalet ger ökad tillgång till den viktiga tyska massa- och pappersindustrimarknaden. Under perioden tecknade drygt 700 medarbetare konvertibla skuldebrev för 96 MSEK. Likviden erhölls i juli 2000. Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet 2000/2001 till 3.900. En överenskommelse har efter periodens slut även träffats mellan ÅF-IPK och ägarna till det finländska skogskonsultföretaget CTS Engineering(CTS) om att förvärva upp till 33,0 procent av utestående aktier. CTS får samtidigt en option att förvärva högst 9,9 procent av aktierna i ÅF-IPK. CTS är ett av de ledande företagen inom pappersmaskinskonsultering och har 230 medarbetare i Finland. ÅFs och CTS samlade konsultresurs för skogsindustrin i Europa uppgår till 850 konsulter. Konsultrörelsen Konsultrörelsens samlade resultat förbättrades till 99 (61) MSEK. Orderstocken uppgick vid årsskiftet 2000/2001 till 438 (453) MSEK. För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00740/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00740/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar