Kommande nationella riktlinjer öppnar upp för mer fetmakirurgi - antalet operationer behöver tiodubblas

Under den pågående Kirurgveckan i Stockholm, presenterades de kommande nationella riktlinjerna för när fetmakirurgi ska erbjudas till patienter. I framtiden skall ett BMI på 35 i de flesta fall räcka för operation. Samtidigt konstaterade man att behovet av fetmakirurgi är stort och resurserna alltför små. För att tillgodose dagens behov måste antalet operationer per år tiodubblas.

Svenskar blir allt fetare. Många gånger är övervikten så allvarlig att operation är det enda sättet att uppnå den nödvändiga viktnedgången.

Fram till nu så har landstingen tillämpat olika gränser för hur pass överviktig man måsta vara för att operation ska bli aktuell. Där något landsting enbart opererar patienter med kroppsmasseindex (BMI) på minst 40, så godkänner ett annat landsting 35 som undre gräns. Dessutom så har faktorer som patientens ålder, kön och sjuklighet spelat en varierande roll för i vilken utsträckning som operation har erbjudits. Detta har gjort väntetiderna för fetmakirurgi är olika långa i olika delar av landet. Nu har experterna enats om nationella riktlinjer som ska säkra en enhetlig behandling i hela landet.

– Syftet med de förenklade, tydligare riktlinjerna är att skapa förutsättningar för en jämlik vård med hög kvalitet, säger Ingmar Näslund, överläkare vid kirurgkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

Ingmar Näslund leder en expertgrupp bestående av specialister inom kirurgi och internmedicin som ligger i slutfasen med att ta fram de första nationella indikationerna för fetmakirurgi. Arbetet görs på uppdrag av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Läkaresällskapet. Det nya dokumentet kommer att avrapporteras den 1 november. En av de viktigaste slutsatserna är att ett BMI över 35 ska räcka för operation för flertalet patienter. Dokumentet tonar dessutom ner betydelsen av faktorer som ålder och annan sjuklighet.

– Expertgruppen har också beräknat det verkliga behovet av fetmakirurgi. Mellan 10 000 och 15 000 ingrepp kommer att behövas göras varje år för att vi ska kunna möta upp det nuvarande behovet. För att klara av detta måste det till mer resurser. Några tycker säkert att siffrorna låter orimligt höga, men vi har utgått från svenska epidemiologiska data och hur kösituationen ser ut i dag, säger Ingmar Näslund.

Med så många beräknade operationer, menar expertgruppen, är det viktigt att införa ett antal kvalitetskrav som klinikerna ska uppfylla för att få bedriva överviktskirurgi. Ett av kraven är att varje klinik måste utföra minst 50 ingrepp per år.

– Att sätta en nedre gräns för antalet ingrepp per klinik och år kan ses som kontroversiellt. Vissa kliniker lever i dag inte upp till det kravet. Men vi vet att man måste nå upp till ett visst antal operationer för att hålla antalet komplikationer på en acceptabel låg nivå, säger Ingmar Näslund.

För att kraven ska kunna uppfyllas krävs en ordentlig och genomtänkt vidareutbildning av kirurger i obesitaskirurgi. Ingmar Näslund tror att landstingen blir tvungna att göra en sådan satsning.

– I och med att vi har vetenskapligt underbyggda nationella indikationer blir det svårt för enskilda landsting att ställa sig utanför och säga att man struntar i dem, avslutar Ingmar Näslund.


Sju krav på kirurgkliniker
I de nya nationella indikationerna listas sju krav som kirurgkliniker måste uppfylla för att få bedriva fetmakirurgi:

Klinikerna ska..
۰ ha tillgång till intensivvård och möjlighet till reoperation.
۰ ha gjort en säkerhetsanalys. Apparater, hissar, operationsbord och dylikt måste klara hög kroppsvikt.
۰ ha ett genomtänkt program för inlärning av titthålskirurgi vid ingreppen.
۰ maximera operationsvolymen för varje kirurg.
۰ utföra minst 50 operationer per år.
۰ öppet redovisa resultat i kvalitetsregister.
۰ ha organiserad livslång uppföljning av patienter.