Aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ) org.nr 556683-4452 kallas härmed till extra bolagsstämma

Datum: Måndagen den 29 oktober 2007
Tid: 16.00
Plats: Annetorpsvägen 100, Limhamn (Malmö)

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 23 oktober 2007,
dels anmäla sin avsikt att delta senast den 24 oktober 2007 klockan 16.00. Anmälan skall ske skriftligen på adress Annehem Fastigheter AB, Box 4246, 203 13 Malmö, per fax 040 - 16 77 77 eller via e-post: info@annehem.se och skall vara Annehem tillhanda senast den 24 oktober 2007 kl. 16.00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 23 oktober 2007.
Förslag till ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om utdelning av aktierna i Victoria Park i Malmö AB
8. Godkännande av beslut om emission av teckningsoptioner i Victoria Park i Malmö AB samt vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag om utdelning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning av 12 373 330 aktier i Victoria Park i Malmö AB (publ), org.nr 556695-0738, på i huvudsak följande villkor.
• För varje aktie i Annehem Fastigheter AB som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) aktie i Victoria Park i Malmö AB.
• Som avstämningsdag föreslås den 2 november 2007.
• Styrelsens förslag till utdelning är villkorat av att Annehem Fastigheter AB har sålt samtliga de 6 186 665 aktier som erbjuds till försäljning enligt villkoren i det prospekt som kommer att distribueras till aktieägarna omkring den 15 oktober 2007.


Godkännande av beslut om emission om teckningsoptioner i Victoria Park i Malmö AB samt vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna (punkt 8)
Bolagsstämman i Victoria Park i Malmö AB (publ) beslutade den 27 september 2007 att emittera 800 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Fastighetsbolaget VP AB, som är ett helägt dotterbolag till Victoria Park i Malmö AB och som därefter skall överlåta teckningsoptionerna till VD och övriga anställda i Victoria Park i Malmö AB. Styrelsen i Victoria Park i Malmö AB äger rätt att besluta om vidareöverlåtelse, varvid VD skall ha rätt till högst 350 000 optioner, ledande befattningshavare högst 75 000 optioner vardera och övriga anställda högst 10 000 optioner vardera. Överlåtelsen till de anställda skall ske på marknadsmässiga villkor. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Victoria Park i Malmö AB till teckningskursen 23 kronor under perioden 1 november 2010 till och med den 30 november 2010.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Victoria Park i Malmö AB önskar skapa större delaktighet och engagemang hos medarbetarna. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle Victoria Park i Malmö AB:s aktiekapital öka med 250 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,1 procent.

Bolagsstämman i Victoria Park i Malmö AB:s beslut är villkorat av att det godkänns på extra bolagsstämma i Annehem Fastigheter AB.

Godkännande av Victoria Park i Malmö AB:s beslut om emission av teckningsoptioner samt vidareöverlåtelse av dessa optioner förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till utdelning, inklusive handlingar enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, och bolagsstämmans i Victoria Park i Malmö AB:s fullständiga beslut om teckningsoptioner, inklusive handlingar enligt 14 kap 8 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillängliga från och med den 15 oktober 2007 på www.annehem.se. Handlingarna kan också kostnadsfritt beställas per fax 040 - 16 77 77 eller via e-post: info@annehem.se.


Styrelsen i Annehem Fastigheter AB (publ)
oktober 2007

Om oss

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Vi kombinerar nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling.

Prenumerera

Dokument & länkar