Annehem – Finansinspektionen godkänner prospektet för Victoria Park

Finansinspektionen har godkänt det prospekt som styrelserna i Annehem Fastigheter AB (publ) och Victoria Park i Malmö AB (publ) upprättat med anledning av att Annehems styrelse beslutat att sälja 33,3 procent av aktierna i det helägda dotterbolaget Victoria Park samt ansöka om att samtliga aktier i Victoria Park tas upp till handel på First North. Försäljningen av aktierna är ett led i avknoppningen av Victoria Park, som sker dels genom nämnda försäljning, dels genom utdelning av resterande aktier enligt Lex ASEA.

Försäljningen och utdelningen av aktier i Victoria Park i Malmö AB (publ) sker med syftet att skapa en såväl finansiellt som verksamhetsmässig fristående koncern kring boendekonceptet Victoria Park med egen organisation, styrelse och ledning, som tidigare meddelats av Annehem i pressmeddelande per den 1 oktober 2007.

Styrelsen i Annehem har fattat beslut om att med företräde för Annehems aktieägare sälja
33,3 procent av aktierna i Victoria Park. Vidare har styrelsen beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att dela ut resterande 66,7 procent (1:1) av aktierna i dotterbolaget Victoria Park till Annehems aktieägare. Det totala antalet aktier i Victoria Park uppgår till 18 559 995, varav utdelningen omfattar 12 373 330 aktier och försäljningen 6 186 665 aktier. Försäljningen av aktier i Victoria Park sker till ett pris om SEK 15 per aktie. Utöver aktieägarnas möjlighet till att köpa aktier med företrädesrätt kan aktieägarna naturligtvis anmäla önska om att köpa ytterligare aktier.

Köpförbindelser och garantier motsvarande 100 procent av de aktier som erbjuds till försäljning har erhållits från ett antal större aktieägare.

Styrelsens förslag är villkorat dels av att Annehem före utdelningen sålt samtliga de aktier som erbjuds till försäljning, dels av att den extra bolagsstämman i Annehem den 29 oktober 2007 beslutar om utdelning i enlighet med styrelsens förslag.

Tidplan
o 15 oktober – 26 oktober 2007 Anmälningsperiod för köp av aktier i Victoria Park
o 29 oktober 2007 kl. 16.00 Extra bolagsstämma i Annehem med beslut om utdelning
o 30 oktober Sista dag för handel i Annehem-aktien inklusive rätt till utdelning
o 2 november 2007 Avstämningsdag för rätt till utdelning i form av aktier i Victoria Park
o 14 november 2007 Bedömd första dag för handel i Victoria Park-aktien på First North


Prospektet finns tillgängligt på Annehems och Victoria Parks hemsidor, www.annehem.se och www.victoriapark.se, samt Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Det kan även kostnadsfritt beställas från från Annehem per fax +46 40 16 77 77 eller e-post info@annehem.se samt Victoria Park per fax +46 40 16 74 41 eller e-post info@victoriapark.se.

Om oss

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Vi kombinerar nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling.

Prenumerera

Dokument & länkar